Hungarian-English dictionary »

ördöngős meaning in English

HungarianEnglish
ördöngős

cacodaemon noun
[UK: kˈakədˌiːmən] [US: kˈækədˌiːmən]

cacodemon noun
[UK: kˈakəʊdmən] [US: kˈækoʊdmən]

demoniacal adjective
[UK: ˌdiː.mə.ˈnaɪək.l̩] [US: ˌdiː.mə.ˈnaɪək.l̩]

energumen adjective
[UK: ˈenəɡjˌuːmen] [US: ˈenɚɡjˌuːmen]

possed by the devil noun
[UK: ˈpɒsid baɪ ðə ˈdɛvl ] [US: ˈpɑsid baɪ ðə ˈdɛvəl ]

Satanical adjective
[UK: sətˈanɪkəl] [US: sətˈænɪkəl]

ördöngős (fickó) főnév

corker noun
[UK: ˈkɔːkə(r)] [US: ˈkɔːrkər]

ördöngősség főnév

devilry◼◼◼ noun
[UK: ˈdevl.ri] [US: ˈdevl.ri]

black magic noun
[UK: blæk ˈmæ.dʒɪk] [US: ˈblæk ˈmæ.dʒɪk]

devilment noun
[UK: ˈdevl.mənt] [US: ˈdevl.mənt]

deviltry noun
[UK: ˈdevl.trɪ] [US: ˈde.vəl.triː]

diablerie noun
[UK: dɪ.ˈɑː.blə.rɪ] [US: diː.ˈɑː.blə.riː]

diabolism noun
[UK: daɪ.ˈæ.bə.lɪzm] [US: daɪ.ˈæ.bə.lɪ.zəm]

witchcraft noun
[UK: ˈwɪtʃ.krɑːft] [US: ˈwɪʧ.ˌkræft]

tele van ördöngősséggel

be full of devilry[UK: bi fʊl əv ˈdevl.ri] [US: bi ˈfʊl əv ˈdevl.ri]

You can find it in:

HungarianEnglish