Hungarian-English dictionary » áttekintés meaning in English

HungarianEnglish
áttekintés főnév

overview◼◼◼ noun
[UK: ˈəʊv.ə.vjuː] [US: ˈoʊv.r̩.vjuː]

review◼◼◻ noun
[UK: rɪ.ˈvjuː] [US: ˌri.ˈvjuː]

once-over◼◻◻ noun

outline◼◻◻ noun
[UK: ˈaʊt.laɪn] [US: ˈaʊˌt.laɪn]

scope◼◻◻ noun
[UK: skəʊp] [US: skoʊp]

summary◼◻◻ noun
[UK: ˈsʌ.mə.ri] [US: ˈsʌ.mə.ri]

survey◼◻◻ noun
[UK: sə.ˈveɪ] [US: sər.ˈveɪ]

conspectus noun
[UK: kən.ˈspek.təs] [US: kən.ˈspek.təs]

lustration noun
[UK: lʌs.ˈtreɪ.ʃən] [US: lʌs.ˈtreɪ.ʃən]

résumé noun

resume noun
[UK: rɪˈz.juːm] [US: rə.ˈzuːm]

synopsis noun
[UK: sɪ.ˈnɒp.sɪs] [US: sə.ˈnɑːp.səs]

synopsis, synopses noun
[UK: sɪ.ˈnɒp.sɪs sɪ.ˈnɒp.siːz] [US: sə.ˈnɑːp.səs sɪ.ˈnɒp.siːz]

theoric noun
[UK: θˈiərɪk] [US: θˈiərɪk]

traversing noun
[UK: ˈtræ.vɜːs.ɪŋ] [US: trə.ˈvɝːs.ɪŋ]

áttekintések

views[UK: vjuːz] [US: ˈvjuːz]

gondos áttekintés főnév

perusal noun
[UK: pə.ˈruːz.l̩] [US: pə.ˈruːz.l̩]

logikusan rendezett tartalmi áttekintés főnév

elenchus noun
[UK: ɪlˈentʃəs] [US: ᵻlˈentʃəs]

teljes áttekintés főnév

panorama noun
[UK: ˌpæ.nə.ˈrɑː.mə] [US: ˌpæ.nə.ˈræ.mə]

típusáttekintés főnév

mode summary noun
[UK: məʊd ˈsʌ.mə.ri] [US: moʊd ˈsʌ.mə.ri]

összefoglaló áttekintés főnév

aperçu noun
[UK: ˈeɪpəçjuː ] [US: ˈeɪpərçju ]

összefogó áttekintés

table[UK: ˈteɪb.l̩] [US: ˈteɪb.l̩]

újbóli áttekintés főnév

reperusal noun
[UK: ˌriːpəˈruːzəl ] [US: ˌripəˈruzəl ]

You can find it in:

HungarianEnglish

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies