German-Dutch dictionary »

lenz meaning in Dutch

GermanDutch
der Lenz [des Lenzes; die Lenze] Substantiv

lentem

voorjaarm

die Exzellenz [der Exzellenz; die Exzellenzen] Substantiv

eerwaardesubstantief

excellentiesubstantief

hoogheidsubstantief

majesteitsubstantief