Englisch-Ungarisch Wörterbuch »

lineal bedeutet auf Ungarisch

EnglischUngarisch
lineal adjective
[UK: ˈlɪ.nɪəl]
[US: ˈlɪ.niəl]

egyenes◼◼◼ melléknév

egyenes ági melléknév

egyenes ágon átszálló melléknév

egyenes ágon következő melléknév

egyenes ágon leszármazó melléknév

egyenes ágon való melléknév

egyenes vonalú melléknév

lineáris melléknév

vonalas melléknév

lineal descent [UK: ˈlɪ.nɪəl dɪ.ˈsent]
[US: ˈlɪ.niəl də.ˈsent]

egyenes ágú leszármazás

matrilineal adjective
[UK: ˌmæ.trɪ.ˈlɪ.niəl]
[US: ˌmæ.trə.ˈlɪ.niəl]

anyai ági◼◼◼ melléknév

anyai ágon való (leszármazás) melléknév

anyasági leszármazás melléknév

mixtilineal adjective
[UK: mˈɪkstɪlˌɪniəl]
[US: mˈɪkstɪlˌɪniəl]

egyenes és görbe vonalú melléknév

kevert melléknév
menny

vegyes vonalú melléknév

patrilineal adjective
[UK: ˌpæ.trɪ.ˈlɪ.niəl]
[US: ˌpæ.trə.ˈlɪ.niəl]

apai ági melléknév

rectilineal adjective
[UK: ˌrek.tɪ.ˈlɪ.nɪəl]
[US: ˌrek.tɪ.ˈlɪ.niːəl]

egyenes vonalakkal határolt melléknév

egyenes vonalú melléknév

egyenes vonalú mozgás melléknév

egyenesek által határolt melléknév

unilineal adjective
[UK: jˌuːnɪlˈɪniəl]
[US: jˌuːnɪlˈɪniəl]

csak egy ági (leszármazás) melléknév

You can find it in:

EnglischUngarisch