Englisch-Ungarisch Wörterbuch » lief Bedeutung in Ungarisch

EnglischUngarisch
draft of reliefs [UK: drɑːft əv rɪ.ˈliːfs]
[US: ˈdræft əv ri.ˈliːfs]

felváltó osztag

easy of belief [UK: ˈiː.zi əv bɪ.ˈliːf]
[US: ˈiː.zi əv bə.ˈliːf]

hihető melléknév

könnyen hihető

figure seen in relief against the sky [UK: ˈfɪ.ɡə(r) ˈsiːn ɪn rɪ.ˈliːf ə.ˈɡenst ðə skaɪ]
[US: ˈfɪ.ɡjər ˈsiːn ɪn rə.ˈliːf ə.ˈɡenst ðə ˈskaɪ]

ég hátteréből jól kiemelkedő alak

firm belief [UK: fɜːm bɪ.ˈliːf]
[US: ˈfɝːm bə.ˈliːf]

szilárd meggyőződés◼◼◼

fond belief [UK: fɒnd bɪ.ˈliːf]
[US: ˈfɑːnd bə.ˈliːf]

kedvenc rögeszme

go to somebody's relief [UK: ɡəʊ tuː ˈsəm.ˌbɑː.di rɪ.ˈliːf]
[US: ˈɡoʊ ˈtuː ˈsəm.ˌbɑː.di rə.ˈliːf]

megsegítésére megy vknek

segítségére siet vknek

half relief noun
[UK: hɑːf rɪ.ˈliːf]
[US: ˈhæf rə.ˈliːf]

féldombormű főnév

heave a sigh of relief [UK: hiːv ə saɪ əv rɪ.ˈliːf]
[US: ˈhiːv ə ˈsaɪ əv rə.ˈliːf]

megkönnyebbülten felsóhajt

megkönnyebbülten sóhajt

high relief [UK: haɪ rɪ.ˈliːf]
[US: ˈhaɪ rə.ˈliːf]

dombormű főnév

magas dombormű

I had a lief [UK: ˈaɪ həd ə liːf]
[US: ˈaɪ həd ə ˈliːf]

én inkább …

I had as lief[UK: ˈaɪ həd əz liːf]
[US: ˈaɪ həd ˈæz ˈliːf]

én inkább …

én szívesen …

I would a lief [UK: ˈaɪ wʊd ə liːf]
[US: ˈaɪ ˈwʊd ə ˈliːf]

én inkább …

in relief adjective
[UK: ɪn rɪ.ˈliːf]
[US: ɪn rə.ˈliːf]

domború◼◼◼ melléknév

kidomborodó◼◼◻ melléknév

kiemelkedő◼◼◻ melléknév

domborműves melléknév

low relief noun
[UK: ləʊ rɪ.ˈliːf]
[US: ˈloʊ rə.ˈliːf]

síkdombormű főnév

low-relief noun
[UK: ləʊ rɪ.ˈliːf]
[US: ˈloʊ rə.ˈliːf]

síkdombormű főnév

misbelief noun
[UK: ˈmɪs.bɪ.ˈliːf]
[US: mɪs.bɪ.ˈliːf]

téves nézet◼◼◻ főnév

tévhit főnév

out-relief noun
[UK: ˈaʊt rɪ.ˈliːf]
[US: ˈaʊt rə.ˈliːf]

közsegély főnév

parish relief [UK: ˈpæ.rɪʃ rɪ.ˈliːf]
[US: ˈpæ.rɪʃ rə.ˈliːf]

községi segélyezés

past all belief adjective
[UK: pɑːst ɔːl bɪ.ˈliːf]
[US: ˈpæst ɔːl bə.ˈliːf]

hihetetlen melléknév

poor-relief noun
[UK: pʊə(r) rɪ.ˈliːf]
[US: ˈpʊr rə.ˈliːf]

szegénygondozás főnév

popular belief noun

közhit◼◼◼ főnév

közhiedelem főnév

néphit főnév

quick of belief [UK: kwɪk əv bɪ.ˈliːf]
[US: ˈkwɪk əv bə.ˈliːf]

hiszékeny melléknév

könnyen hívő

relief noun
[UK: rɪ.ˈliːf]
[US: rə.ˈliːf]

megkönnyebbülés◼◼◼ főnév

enyhítés◼◼◻ főnév

dombormű◼◻◻ főnév

domborzat◼◻◻ főnév

enyhülés◼◻◻ főnév

felmentő (sereg)◼◻◻ főnév

123

You can find it in:

EnglischUngarisch

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies