Englisch-Ungarisch Wörterbuch »

knocking bedeutet auf Ungarisch

EnglischUngarisch
knocking noun
[UK: ˈnɒkɪŋ]
[US: ˈnɑːkɪŋ]

kopogás◼◼◼ főnév

somebody is knocking [UK: ˈsʌm.bə.di ɪz ˈnɒkɪŋ]
[US: ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈɪz ˈnɑːkɪŋ]

kopognak

kopogtatnak

valaki kopog

valaki kopogtat

the engine is knocking [UK: ðə ˈen.dʒɪn ɪz ˈnɒkɪŋ]
[US: ðə ˈen.dʒən ˈɪz ˈnɑːkɪŋ]

kopog a motor

You can find it in:

EnglischUngarisch