Englisch-Ungarisch Wörterbuch » heavy Bedeutung in Ungarisch

EnglischUngarisch
heavy adjective
[UK: ˈhe.vi]
[US: ˈhe.vi]

álmos melléknév

beborult (égbolt)

buta (ember) melléknév

csüggedő melléknév

erős melléknév

fáradt (szem) melléknév

heves melléknév

jelentős melléknév

kemény melléknév

kimerült melléknév

nagy melléknév

nagy hordképességű teherkocsi főnév

nagy űrméretű melléknév

nyomasztó melléknév

sötét melléknév

terhes melléknév

terhesség előrehaladott állapotában levő

unalmas melléknév

viharos melléknév

heavy (fleshy, overweight) adjective
[UK: ˈhe.vi]
[US: ˈhe.vi]

nehéz melléknév

súlyos melléknév

heavy arse [UK: ˈhe.vi ɑːs]
[US: ˈhe.vi æs]

lusta dög

heavy artillery noun
[UK: ˈhe.vi ɑː.ˈtɪ.lə.ri]
[US: ˈhe.vi arˈtɪ.lə.ri]

nehéztüzérség főnév

heavy blow [UK: ˈhe.vi bləʊ]
[US: ˈhe.vi ˈbloʊ]

erős ütés

súlyos csapás

heavy bomber noun

nehézbombázó főnév

heavy castings [UK: ˈhe.vi ˈkɑː.stɪŋz]
[US: ˈhe.vi ˈkæ.stɪŋz]

nagy öntvények

nehéz öntvények

heavy clay [UK: ˈhe.vi kleɪ]
[US: ˈhe.vi ˈkleɪ]

nehéz agyag

heavy cream noun
[UK: ˈhe.vi kriːm]
[US: ˈhe.vi ˈkriːm]

tejszín (zsíros) főnév
US

heavy crops [UK: ˈhe.vi krɒps]
[US: ˈhe.vi ˈkrɑːps]

bő termés

heavy day [UK: ˈhe.vi deɪ]
[US: ˈhe.vi ˈdeɪ]

fárasztó nap

mozgalmas nap

nehéz nap

zsúfolt nap

heavy drinker [UK: ˈhe.vi ˈdrɪŋkə(r)]
[US: ˈhe.vi ˈdrɪŋkər]

nagy ivó

heavy drinking

ivászat

heavy duty [UK: ˈhe.vi ˈdjuː.ti]
[US: ˈhe.vi ˈduː.ti]

magas vám

heavy duty laundry detergent [UK: ˈhe.vi ˈdjuː.ti ˈlɔːn.dri dɪ.ˈtɜː.dʒənt]
[US: ˈhe.vi ˈduː.ti ˈlɒn.dri də.ˈtɝː.dʒənt]

univerzális mosószerUS

heavy earth [UK: ˈhe.vi ɜːθ]
[US: ˈhe.vi ˈɝːθ]

kövér föld (átv)

12

You can find it in:

EnglischUngarisch

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies