Englisch-Ungarisch Wörterbuch »

flaming bedeutet auf Ungarisch

EnglischUngarisch
flaming [UK: ˈfleɪm.ɪŋ]
[US: ˈfleɪm.ɪŋ]

lángoló◼◼◼ melléknév

nyavalyás◼◻◻ melléknév

rohadt◼◻◻ melléknév

heves◼◻◻ melléknév

lángolás◼◻◻ főnév

lobogó◼◻◻ főnév

lobogás◼◻◻ főnév

kitörő melléknév

rikító melléknév

kiszínezett melléknév

lángokban álló

túl díszített

vacak melléknév

flaming arch [UK: ˈfleɪm.ɪŋ ɑːtʃ]
[US: ˈfleɪm.ɪŋ ˈɑːrtʃ]

ívfény főnév

villamos hegesztőív

flaming red adjective
[UK: ˈfleɪm.ɪŋ red]
[US: ˈfleɪm.ɪŋ ˈred]

lángvörös◼◼◼ melléknév

tűzvörös◼◼◻ melléknév

flaming sun [UK: ˈfleɪm.ɪŋ sʌn]
[US: ˈfleɪm.ɪŋ ˈsən]

perzselő nap

flamingo [flamingos] noun
[UK: flə.ˈmɪŋ.ɡəʊ]
[US: flə.ˈmɪŋɡo.ʊ]

flamingó (Phoenicopterus)◼◼◼ főnév

flamingo flower noun
[UK: flə.ˈmɪŋ.ɡəʊ ˈflaʊə(r)]
[US: flə.ˈmɪŋɡo.ʊ ˈflaʊər]

flamingóvirág (Anthurium hybrid) főnév

American flamingo [UK: ə.ˈmer.ɪk.ən flə.ˈmɪŋ.ɡəʊ]
[US: ə.ˈmer.ɪk.ən flə.ˈmɪŋɡo.ʊ]

karibi flamingó (Phoenicopterus ruber)

Andean flamingo noun
[UK: ˈæn.diən flə.ˈmɪŋ.ɡəʊ]
[US: ˈæn.diən flə.ˈmɪŋɡo.ʊ]

andoki flamingó (Phoenicopterus andinus) főnév

Caribbean flamingo [UK: kə.ˈrɪ.biən flə.ˈmɪŋ.ɡəʊ]
[US: kə.ˈrɪ.biən flə.ˈmɪŋɡo.ʊ]

karibi flamingó (Phoenicopterus ruber)◼◼◼

Chilean flamingo (Phoenicopterus chilensis) [UK: ˈtʃɪ.lɪən flə.ˈmɪŋ.ɡəʊ]
[US: ˈtʃɪ.liən flə.ˈmɪŋɡo.ʊ]

chilei flamingó

greater flamingo [UK: ˈɡreɪt.ə(r) flə.ˈmɪŋ.ɡəʊ]
[US: ˈɡreɪt.ər flə.ˈmɪŋɡo.ʊ]

rózsás flamingó (Phoenicopterus roseus)◼◼◼

have a flaming row with somebody [UK: həv ə ˈfleɪm.ɪŋ raʊ wɪð ˈsʌm.bə.di]
[US: həv ə ˈfleɪm.ɪŋ ˈroʊ wɪθ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

alaposan összekap vkvel

parázs vitája támad vkvel

You can find it in:

EnglischUngarisch