Englisch-Ungarisch Wörterbuch »

feel very queer bedeutet auf Ungarisch

EnglischUngarisch
feel very queer [UK: fiːl ˈver.i kwɪə(r)]
[US: ˈfiːl ˈver.i ˈkwɪr]

betegnek érzi magát

nagyon furcsán érzi magát

nyavalyásan érzi magát

nyavalyásnak érzi magát

vacakul érzi magát

I feel very queer [UK: ˈaɪ fiːl ˈver.i kwɪə(r)]
[US: ˈaɪ ˈfiːl ˈver.i ˈkwɪr]

nem jól érzem magam

You can find it in:

EnglischUngarisch