Englisch-Ungarisch Wörterbuch » charge for admittance bedeutet auf Ungarisch

EnglischUngarisch
charge for admittance [UK: tʃɑːdʒ fɔː(r) əd.ˈmɪtns]
[US: ˈtʃɑːrdʒ ˈfɔːr əd.ˈmɪ.təns]

belépődíj főnév

belépti díj

You can find it in:

EnglischUngarisch