Engelsk-Arabisk ordbok »

rod betyder på arabiska

EngelskaArabiska
Rod [UK: rɒd]
[US: ˈrɑːd]

القضيب

Rodding [UK: ˈrɑːd.ɪŋ]
[US: ˈrɑːd.ɪŋ]

التنظيف باستخدام الأنابيب

Rode [UK: rəʊd]
[US: roʊd]

طر

Rodent [UK: ˈrəʊdnt]
[US: ˈroʊdnt]

قارض

قوارض

Rodents [UK: ˈrəʊdnts]
[US: ˈroʊdnts]

القوارض

Rodeo [UK: rəʊ.ˈdeɪəʊ]
[US: ˈrodiˌo.ʊ]

مسابقة رعاة البقر

Rodeos [UK: rəʊ.ˈdeɪəʊz]
[US: roʊ.ˈdeɪoʊz]

مسابقة رعاة البقر

Rodgers [UK: ˈrɑː.dʒərz]
[US: ˈrɑː.dʒərz]

روجيرس

Rodney [UK: ˈrɒd.ni]
[US: ˈrɑːd.ni]

رودني

Rodriguez [UK: raˈdriː.ɡez]
[US: raˈdriː.ɡez]

رودريجو

Rods [UK: rɒdz]
[US: ˈrɑːdz]

القضبان

Aerodrome [UK: ˈeə.rə.drəʊm]
[US: ˈeə.rədroʊm]

المطار

Aerodynamic [UK: ˌeə.rəʊ.daɪ.ˈnæ.mɪk]
[US: ˌeəro.ʊ.daɪ.ˈnæ.mɪk]

ديناميكيّ هوائيّ

Aerodynamically [UK: aerodyna.mica.li]
[US: ˌero.daɪ.ˈnæ.mɪ.kli]

بصورة ديناميكيّة هوائيّة

Aerodynamics [UK: ˌeə.rəʊ.daɪ.ˈnæ.mɪks]
[US: ˌeəro.ʊ.daɪ.ˈnæ.mɪks]

ديناميكا الهواء

Aphrodite [UK: ˌæ.frə.ˈdaɪ.ti]
[US: ˌæ.frə.ˈdaɪ.ti]

أفروديت

الأفرودايت

Astrodome [UK: ˈæ.strə.dəʊm]
[US: ˈæ.strədoʊm]

مرصد النّجوم

Astrodomes [UK: ˈæ.strə.dəʊmz]
[US: ˈæ.strədoʊmz]

مراصد النّجوم

Auguste Rodin

أوجست رودان

Bestrode [UK: bɪ.ˈstrəʊd]
[US: bɪˈstroʊd]

اعتلى

By-product [UK: ˈbaɪ.ˌprɒ.dʌkt]
[US: ˈbaɪ.ˌprɑː.dəkt]

النّتيجة الثّانويّة

Byproduct [UK: ˈbaɪ.prɒ.dʌkt]
[US: ˈbaɪpra.dəkt]

النّتيجة الثّانويّة

Byproducts [UK: ˈbaɪ.prɒ.dʌkts]
[US: ˈbaɪ.ˌprɒ.dəkts]

النواتج العرضية

Cartesian product

جداء ديكارتي

Corrode [UK: kə.ˈrəʊd]
[US: kəˈroʊd]

تصدّأ

Corroded [UK: kə.ˈrəʊ.dɪd]
[US: kəˈro.ʊ.dɪd]

متصدّأ

Corrodes [UK: kə.ˈrəʊdz]
[US: kəˈroʊdz]

يتصدّأ

Corrodibility

القابلية للتاكل

Corrodible

قابل للتاكل

Corroding [UK: kə.ˈrəʊd.ɪŋ]
[US: kəˈro.ʊd.ɪŋ]

التصدّأ

Counterproductive [UK: ˌkaʊn.tə.prə.ˈdʌk.tɪv]
[US: ˈkaʊn.tər.prə.ˌdək.tɪv]

ذو نتيجة عكسية

Counterproductively

بنتائج سلبية

Crossproduct

الضربٌ التصالبيٌّ

Crossproducts

الضربٌ تصالبيٌّ

Downtrodden [UK: ˈdaʊn.trɒd.n̩]
[US: ˌdɑːwn.ˈtrɑːd.n̩]

مظلوم

Electrode [UK: ɪ.ˈlek.trəʊd]
[US: ɪ.ˈlektroʊd]

القطب الكهربائي

Electrodes [UK: ɪ.ˈlek.trəʊdz]
[US: ɪ.ˈlektroʊdz]

الأقطاب الكهربائية

Electrodynamic [UK: ə.ˌlektro.ˌdaɪ.ˈnæ.mɪk]
[US: ə.ˌlektro.ˌdaɪ.ˈnæ.mɪk]

كهروديناميكي

12