dicţionar Maghiar-Englez » zúz meaning in Engleză

MaghiarăEngleză
zúz

smash◼◼◼ verb
[UK: smæʃ] [US: ˈsmæʃ]

bruise◼◼◻ noun
[UK: bruːz] [US: ˈbruːz]

grind (ground, ground)◼◼◻ verb
[UK: ɡraɪnd ɡraʊnd ɡraʊnd] [US: ˈɡraɪnd ˈɡraʊnd ˈɡraʊnd]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

hammer◼◼◻ verb
[UK: ˈhæ.mə(r)] [US: ˈhæ.mər]

batter◼◻◻ noun
[UK: ˈbæ.tə(r)] [US: ˈbæ.tər]

mill◼◻◻ noun
[UK: mɪl] [US: ˈmɪl]

pound◼◻◻ verb
[UK: paʊnd] [US: ˈpaʊnd]

buck noun
[UK: bʌk] [US: bʌk]

contuse verb
[UK: kən.ˈtjuːz] [US: kən.ˈtjuːz]

dolly noun
[UK: ˈdɒ.li] [US: ˈdɑː.li]

jam noun
[UK: dʒæm] [US: ˈdʒæm]

mash noun
[UK: mæʃ] [US: ˈmæʃ]

spal noun
[UK: spˈal] [US: spˈæl]

zúza (madáré) (proventriculum) főnév

gizzard◼◼◼ noun
[UK: ˈɡɪ.zəd] [US: ˈɡɪ.zərd]

zúzalék főnév

broken stone noun
[UK: ˈbrəʊkən stəʊn] [US: ˈbroʊkən ˈstoʊn]

metal noun
[UK: ˈmet.l̩] [US: ˈmet.l̩]

screening noun
[UK: ˈskriːn.ɪŋ] [US: ˈskriːn.ɪŋ]

zúzaléktartalmú gipszhabarcs főnév
épít

badigeon noun
[UK: bˈadɪdʒən] [US: bˈædɪdʒən]

zúzatlan melléknév

unbruised adjective
[UK: ˌʌnˈbruːzd ] [US: ʌnˈbruzd ]

zúzda főnév

beating-machine noun
[UK: ˈbiːt.ɪŋ mə.ˈʃiːn] [US: ˈbiːt.ɪŋ mɪ.ˈʃiːn]

zúzható melléknév

pulverable adjective
[UK: pˈʌlvərəbəl] [US: pˈʌlvɚrəbəl]

zúzmara főnév

frost◼◼◼ noun
[UK: frɒst] [US: ˈfrɒst]

rime◼◼◻ noun
[UK: raɪm] [US: raɪm]

hoar-frost◼◻◻ noun
[UK: hɔː(r) frɒst] [US: ˈhɔːr ˈfrɒst]

hoarfrost◼◻◻ noun
[UK: ˈhɔː.frɒst] [US: ˈhɔːr.frɒst]

hoar frost noun
[UK: hɔː(r) frɒst] [US: ˈhɔːr ˈfrɒst]

rime-frost noun
[UK: raɪm frɒst] [US: raɪm ˈfrɒst]

white frost noun
[UK: waɪt frɒst] [US: ˈwaɪt ˈfrɒst]

zúzmaraképződés főnév

icing noun
[UK: ˈaɪs.ɪŋ] [US: ˈaɪs.ɪŋ]

zúzmarás melléknév

frosted◼◼◼ adjective
[UK: ˈfrɒ.stɪd] [US: ˈfrɒ.stəd]

frosty◼◼◼ adjective
[UK: ˈfrɒ.sti] [US: ˈfrɒ.sti]

rime-frosted adjective
[UK: raɪm ˈfrɒ.stɪd] [US: raɪm ˈfrɒ.stəd]

rimed adjective
[UK: raɪmd] [US: raɪmd]

rimy adjective
[UK: ˈraɪ.mɪ] [US: ˈraɪ.miː]

zúzmarával belep ige

rime verb
[UK: raɪm] [US: raɪm]

zúzmarával belepett melléknév

rimed◼◼◻ adjective
[UK: raɪmd] [US: raɪmd]

zúzott melléknév

crushed◼◼◼ adjective
[UK: krʌʃt] [US: ˈkrəʃt]

mashy adjective
[UK: mˈaʃi] [US: mˈæʃi]

zúzott bőr

crush (crushed leather, crush)[UK: krʌʃ] [US: ˈkrəʃ]

zúzott kakaóbab főnév

nibs noun
[UK: nɪbz] [US: ˈnɪbz]

12

You can find it in:

MaghiarăEngleză

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies