dicţionar Maghiar-Englez »

valószínű, hogy … înseamnă în null

MaghiarăEngleză
valószínű, hogy

be likely to[UK: bi ˈlaɪk.li tuː] [US: bi ˈlaɪk.li ˈtuː]

it is likely to happen[UK: ɪt ɪz ˈlaɪk.li tuː ˈhæ.pən] [US: ˈɪt ˈɪz ˈlaɪk.li ˈtuː ˈhæ.pən]

igen valószínű, hogy

the chances are that[UK: ðə ˈtʃɑːn.sɪz ə(r) ðæt] [US: ðə ˈtʃæn.səz ˈɑːr ˈðæt]

the odds are that[UK: ðə ɒdz ə(r) ðæt] [US: ðə ˈɑːdz ˈɑːr ˈðæt]

You can find it in:

MaghiarăEngleză