dicţionar Maghiar-Englez » többlet… meaning in Engleză

MaghiarăEngleză
többlet főnév

excess◼◼◼ noun
[UK: ɪk.ˈses] [US: ˈek.ˌses]

overplus◼◼◼ noun
[UK: ˈəʊv.ə.plʌs] [US: ˈoʊv.r̩.plʌs]

surplus◼◼◼ noun
[UK: ˈsɜː.pləs] [US: ˈsɝː.pləs]

balance◼◼◻ noun
[UK: ˈbæ.ləns] [US: ˈbæ.ləns]

increase◼◼◻ noun
[UK: ɪn.ˈkriːs] [US: ˌɪn.ˈkriːs]

plus noun
[UK: plʌs] [US: ˈpləs]

redundance noun
[UK: rɪ.ˈdʌn.dəns] [US: rɪ.ˈdʌn.dəns]

redundancy noun
[UK: rɪ.ˈdʌn.dən.si] [US: rə.ˈdən.dən.si]

surplusage noun
[UK: ˈsɜː.plə.sɪdʒ] [US: ˈsɜː.plə.sɪdʒ]

többlet…

extra[UK: ˈek.strə] [US: ˈek.strə]

over[UK: ˈəʊv.ə(r)] [US: ˈoʊv.r̩]

plus[UK: plʌs] [US: ˈpləs]

többlet befogadóképesség főnév

overcapacity◼◻◻ noun

többletadó főnév

supertax noun
[UK: ˈsuː.pə.tæks] [US: ˈsuː.pə.tæks]

többletkapacitás gazd főnév

overcapacity◼◼◼ noun

többletkapacitás főnév

excess capacity◼◼◻ noun

többletkereslet főnév

excess demand noun

többletkiadás főnév

extra◼◼◼ noun
[UK: ˈek.strə] [US: ˈek.strə]

többletköltség főnév

additional costs◼◼◼ noun

többletmunka főnév

extra work noun

többletpéldány főnév
nyomd

overcopy noun
[UK: ˌəʊvəˈkɒpi ] [US: ˌoʊvərˈkɑpi ]

többletsúly főnév

overbalance◼◼◼ noun
[UK: ˌəʊv.ə.ˈbæ.ləns] [US: ˌoʊv.ə.ˈbæ.ləns]

excess weight noun
[UK: ɪk.ˈses weɪt] [US: ˈek.ˌses ˈweɪt]

többletterhelés főnév

overflow noun
[UK: ˌəʊv.ə.ˈfləʊ] [US: ˈovərˌflo.ʊ]

surcharge noun
[UK: ˈsɜː.tʃɑːdʒ] [US: sər.ˈtʃɑːrdʒ]

többletív főnév

overs noun
[UK: ˈəʊv.əz] [US: ˈoʊv.r̩z]

deficit és többlet

shorts and overs[UK: ʃɔːts ənd ˈəʊv.əz] [US: ˈʃɔːrts ænd ˈoʊv.r̩z]

exporttöbblet főnév

export surplus◼◼◼ noun
[UK: ɪk.ˈspɔːt ˈsɜː.pləs] [US: ɪk.ˈspɔːrt ˈsɝː.pləs]

felesleges többlet főnév

spilth noun
[UK: spɪlθ] [US: spɪlθ]

hiány és többlet

shorts noun
[UK: ʃɔːts] [US: ˈʃɔːrts]

shorts and overs[UK: ʃɔːts ənd ˈəʊv.əz] [US: ˈʃɔːrts ænd ˈoʊv.r̩z]

jövedelemtöbblet-adó főnév

excess profit tax noun
[UK: ɪk.ˈses ˈprɒ.fɪt tæks] [US: ˈek.ˌses ˈprɑː.fət ˈtæks]

kereskedelmi többlet

trade surplus◼◼◼

készpénztöbblet főnév

over in the cash noun
[UK: ˈəʊv.ə(r) ɪn ðə kæʃ] [US: ˈoʊv.r̩ ɪn ðə ˈkæʃ]

közvetett forgalmi (értéktöbblet) adó (ÁFA)

VAT (value-added tax)[UK: væt] [US: ˈvæt]

mennyiségi többlet

plussage[UK: plˈʌsɪdʒ] [US: plˈʌsɪdʒ]

nyereségtöbblet főnév

excess-profits noun
[UK: ɪk.ˈses ˈprɒ.fɪts] [US: ˈek.ˌses ˈprɑː.fəts]

súlytöbblet főnév

overload noun
[UK: ˌəʊv.ə.ˈləʊd] [US: ˌoʊv.ə.ˈloʊd]

overweight noun
[UK: ˌəʊv.ə.ˈweɪt] [US: ˌoʊv.ə.ˈweɪt]

tehertöbblet főnév

overload noun
[UK: ˌəʊv.ə.ˈləʊd] [US: ˌoʊv.ə.ˈloʊd]

12

You can find it in:

MaghiarăEngleză

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies