dicţionar Maghiar-Englez »

részt vesz înseamnă în Engleză

MaghiarăEngleză
részt vesz ige

participate [participated, participated, participating, participates]◼◼◼verb
[UK: pɑː.ˈtɪ.sɪ.peɪt] [US: parˈtɪ.sə.ˌpet]

attend [attended, attended, attending, attends]◼◼◼verb
[UK: ə.ˈtend] [US: ə.ˈtend]

take part◼◼◼verb
[UK: teɪk pɑːt] [US: ˈteɪk ˈpɑːrt]

take part in◼◼◼verb

share [shared, shared, sharing, shares]◼◼◻verb
[UK: ʃeə(r)] [US: ˈʃer]

assist [assisted, assisted, assisting, assists]◼◼◻verb
[UK: ə.ˈsɪst] [US: ə.ˈsɪst]

attend to◼◻◻verb
[UK: ə.ˈtend tuː] [US: ə.ˈtend ˈtuː]

stand in◼◻◻verb
[UK: stænd ɪn] [US: ˈstænd ɪn]

részt vesz

involved in◼◼◼

enter into◼◻◻[UK: ˈen.tə(r) ˈɪn.tə] [US: ˈen.tər ˌɪn.ˈtuː]

play a part◼◻◻[UK: ˈpleɪ ə pɑːt] [US: ˈpleɪ ə ˈpɑːrt]

wade in[UK: weɪd ɪn] [US: ˈweɪd ɪn]

bear a hand[UK: beə(r) ə hænd] [US: ˈber ə ˈhænd]

play one's part[UK: ˈpleɪ wʌnz pɑːt] [US: ˈpleɪ wʌnz ˈpɑːrt]

részt vesz (beszélgetésben)

put a word in[UK: ˈpʊt ə ˈwɜːd ɪn] [US: ˈpʊt ə ˈwɝːd ɪn]

részt vesz (of sg-vmben) ige

partake [partook, partaken, partaking, partakes]◼◼◻irregular verb
[UK: pɑː.ˈteɪk pɑː.ˈtʊk pɑː.ˈteɪkən] [US: parˈteɪk pɑːr.ˈtʊk pɑːr.ˈteɪkən]

részt vesz (valamiben) ige

receive [received, received, receiving, receives]◼◼◻verb
[UK: rɪ.ˈsiːv] [US: rə.ˈsiːv]

join in◼◼◻verb
[UK: dʒɔɪn ɪn] [US: ˌdʒɔɪn ɪn]

részt vesz (valamiben)

stand In◼◻◻[UK: stænd ɪn] [US: ˈstænd ɪn]

take part in something◼◻◻[UK: teɪk pɑːt ɪn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈteɪk ˈpɑːrt ɪn ˈsʌm.θɪŋ]

bear a part in something[UK: beə(r) ə pɑːt ɪn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈber ə ˈpɑːrt ɪn ˈsʌm.θɪŋ]

do one's share[UK: duː wʌnz ʃeə(r)] [US: ˈduː wʌnz ˈʃer]

have art and part in something[UK: həv ɑːt ənd pɑːt ɪn ˈsʌm.θɪŋ] [US: həv ˈɑːrt ænd ˈpɑːrt ɪn ˈsʌm.θɪŋ]

make the scene[UK: ˈmeɪk ðə siːn] [US: ˈmeɪk ðə ˈsiːn]

receive any portion[UK: rɪ.ˈsiːv ˈe.ni ˈpɔːʃ.n̩] [US: rə.ˈsiːv ˈe.ni ˈpɔːr.ʃn̩]

share in something[UK: ʃeə(r) ɪn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈʃer ɪn ˈsʌm.θɪŋ]

take a hand in something[UK: teɪk ə hænd ɪn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈteɪk ə ˈhænd ɪn ˈsʌm.θɪŋ]

take a part in something[UK: teɪk ə pɑːt ɪn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈteɪk ə ˈpɑːrt ɪn ˈsʌm.θɪŋ]

take a share in something[UK: teɪk ə ʃeə(r) ɪn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈteɪk ə ˈʃer ɪn ˈsʌm.θɪŋ]

részt vesz a beszélgetésben

take a share in the conversation[UK: teɪk ə ʃeə(r) ɪn ðə ˌkɒn.və.ˈseɪʃ.n̩] [US: ˈteɪk ə ˈʃer ɪn ðə ˌkɑːn.vər.ˈseɪʃ.n̩]

részt vesz a gyászszertartáson

attend the obsequies[UK: ə.ˈtend ðə ˈɒb.sɪ.kwɪz] [US: ə.ˈtend ðə ˈɒb.sɪ.kwɪz]

részt vesz a politikai életben ige

politick [politicked, politicked, politicking, politicks]verb
[UK: ˈpɒ.lɪ.tɪk] [US: ˈpɒ.lɪ.tɪk]

részt vesz a temetésen

attend the obsequies[UK: ə.ˈtend ðə ˈɒb.sɪ.kwɪz] [US: ə.ˈtend ðə ˈɒb.sɪ.kwɪz]

részt vesz a táncban

join the dance[UK: dʒɔɪn ðə dɑːns] [US: ˌdʒɔɪn ðə ˈdæns]

részt vesz a versenyben

go to the post[UK: ɡəʊ tuː ðə pəʊst] [US: ˈɡoʊ ˈtuː ðə poʊst]

részt vesz az állam ügyeiben ige

statizeverb
[UK: stˈataɪz] [US: stˈæɾaɪz]

részt vesz egy bűn elkövetésében

become a party to a crime[UK: bɪˈkʌm ə ˈpɑː.ti tuː ə kraɪm] [US: bɪˈkʌm ə ˈpɑːr.ti ˈtuː ə ˈkraɪm]

részt vesz valamiben

participate in (sg)◼◼◼

részt vesz valamiben ige

take part◼◼◻verb
[UK: teɪk pɑːt] [US: ˈteɪk ˈpɑːrt]

részt veszvalamiben

to be involved in