dicţionar Maghiar-Englez » parancs meaning in Engleză

MaghiarăEngleză
parancs főnév

command (bid, bidding, dictation)◼◼◼ noun
[UK: kə.ˈmɑːnd] [US: kə.ˈmænd]

order◼◼◼ noun
[UK: ˈɔː.də(r)] [US: ˈɔːr.dər]

commandment◼◼◻ noun
[UK: kə.ˈmɑːnd.mənt] [US: kə.ˈmænd.mənt]

warrant◼◼◻ noun
[UK: ˈwɒ.rənt] [US: ˈwɔː.rənt]

word◼◼◻ noun
[UK: ˈwɜːd] [US: ˈwɝːd]

behest◼◻◻ noun
[UK: bɪ.ˈhest] [US: ˌbɪ.ˈhest]

bidding◼◻◻ noun
[UK: ˈbɪd.ɪŋ] [US: ˈbɪd.ɪŋ]

dictate (command)◼◻◻ noun
[UK: dɪk.ˈteɪt] [US: dɪk.ˈteɪt]

direction◼◻◻ noun
[UK: dɪ.ˈrek.ʃn̩] [US: də.ˈrek.ʃn̩]

injunction◼◻◻ noun
[UK: ɪn.ˈdʒʌŋk.ʃn̩] [US: ˌɪn.ˈdʒəŋk.ʃn̩]

mandate◼◻◻ noun
[UK: ˈmæn.deɪt] [US: ˈmæn.ˌdet]

precept◼◻◻ noun
[UK: ˈpriː.sept] [US: ˈpriː.ˌsept]

dictation noun
[UK: dɪk.ˈteɪʃ.n̩] [US: dɪk.ˈteɪʃ.n̩]

enjoinment noun
[UK: ɪnˈʤɔɪnmənt ] [US: ɛnˈʤɔɪnmənt ]

fiat noun
[UK: ˈfaɪæt] [US: ˈfaɪæt]

hookum noun
[UK: hˈʊkəm] [US: hˈʊkəm]

imposition noun
[UK: ˌɪm.pə.ˈzɪʃ.n̩] [US: ˌɪm.pə.ˈzɪʃ.n̩]

irade noun
[UK: ɪrˈeɪd] [US: ɪrˈeɪd]

praecipe noun
[UK: prˈiːsaɪp] [US: prˈiːsaɪp]

say-so noun
[UK: ˈseɪ ˈsəʊ] [US: ˈseɪ ˈsoʊ]

writ noun
[UK: ˈrɪt] [US: ˈrɪt]

parancs (rég) főnév

hest◼◼◼ noun
[UK: hˈest] [US: hˈest]

parancs átvevő és végrehajtó

command dispatcher[UK: kə.ˈmɑːnd dɪ.ˈspæ.tʃə(r)] [US: kə.ˈmænd ˌdɪ.ˈspæ.tʃər]

parancs kettős csatasorba állásra

order in two bowline[UK: ˈɔː.də(r) ɪn ˈtuː ˈbəʊ.lɪn] [US: ˈɔːr.dər ɪn ˈtuː ˈboʊ.lɪn]

parancs megadási hiba

entry error[UK: ˈen.tri ˈe.rə(r)] [US: ˈen.tri ˈe.rər]

parancs utasítás főnév

order noun
[UK: ˈɔː.də(r)] [US: ˈɔːr.dər]

parancsátvevő főnév

monitor console routine noun
[UK: ˈmɒ.nɪ.tə(r) kən.ˈsəʊl ruː.ˈtiːn] [US: ˈmɑː.nə.tər kənˈsoʊl ruː.ˈtiːn]

parancserő főnév

imperance noun
[UK: ɪmpˈɜːrəns] [US: ɪmpˈɜːrəns]

parancsértelmező főnév

digital command language noun
[UK: ˈdɪ.dʒɪt.l̩ kə.ˈmɑːnd ˈlæŋ.ɡwɪdʒ] [US: ˈdɪ.dʒət.l̩ kə.ˈmænd ˈlæŋ.ɡwɪdʒ]

parancsértelmező nyelv

console command language[UK: kən.ˈsəʊl kə.ˈmɑːnd ˈlæŋ.ɡwɪdʒ] [US: kənˈsoʊl kə.ˈmænd ˈlæŋ.ɡwɪdʒ]

parancsfájl főnév

batch file noun
[UK: bætʃ faɪl] [US: ˈbætʃ ˈfaɪl]

parancsfile főnév

command file noun
[UK: kə.ˈmɑːnd faɪl] [US: kə.ˈmænd ˈfaɪl]

parancsfile-végrehajtó főnév

indirect command processor noun
[UK: ˌɪn.dɪ.ˈrekt kə.ˈmɑːnd ˈprəʊ.se.sə(r)] [US: ˌɪn.də.ˈrekt kə.ˈmænd ˈproʊ.se.sə(r)]

parancsgazdaság gazd főnév

command economy noun

parancsgomb főnév

command button noun

parancshídház főnév

bridge-house noun
[UK: brɪdʒ ˈhaʊs] [US: ˈbrɪdʒ ˈhaʊs]

parancsikon főnév

shortcut◼◼◼ noun
[UK: ˈʃɔːtˌkət] [US: ˈʃɔːrtˌkət]

parancsjog főnév

imperance noun
[UK: ɪmpˈɜːrəns] [US: ɪmpˈɜːrəns]

parancskiosztás főnév

evening quarters noun
[UK: ˈiːv.n̩.ɪŋ ˈkwɔː.təz] [US: ˈiːv.n̩.ɪŋ ˈkwɔːr.tərz]

parancskönyv főnév

orderly book noun
[UK: ˈɔː.də.li bʊk] [US: ˈɔːr.dər.li ˈbʊk]

12

You can find it in:

MaghiarăEngleză

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies