dicţionar Maghiar-Englez »

milliméterpapír înseamnă în null

MaghiarăEngleză
milliméterpapír főnév

graph paper◼◼◼ noun
[UK: ɡrɑːf ˈpeɪ.pə(r)] [US: ˈɡræf ˈpeɪ.pər]

co-ordinate paper noun
[UK: kəʊ ˈɔː.dɪ.nət ˈpeɪ.pə(r)] [US: ˈkoʊ ˈɔːr.dɪ.nət ˈpeɪ.pər]

plotting paper noun
[UK: ˈplɒt.ɪŋ ˈpeɪ.pə(r)] [US: ˈplɑːt.ɪŋ ˈpeɪ.pər]

profile paper noun
[UK: ˈprəʊ.faɪl ˈpeɪ.pə(r)] [US: ˈproʊ.faɪl ˈpeɪ.pər]

scale-paper noun
[UK: skeɪl ˈpeɪ.pə(r)] [US: ˈskeɪl ˈpeɪ.pər]

section paper noun
[UK: ˈsek.ʃn̩ ˈpeɪ.pə(r)] [US: ˈsek.ʃn̩ ˈpeɪ.pər]

sketching-paper noun
[UK: ˈsketʃ.ɪŋ ˈpeɪ.pə(r)] [US: ˈsketʃ.ɪŋ ˈpeɪ.pər]

You can find it in:

MaghiarăEngleză