dicţionar Maghiar-Englez » megrendel meaning in Engleză

MaghiarăEngleză
megrendel ige

bespoken◼◼◼ verb
[UK: bɪ.ˈspəʊkən] [US: bɪˈspo.ʊkən]

commission◼◼◼ verb
[UK: kə.ˈmɪʃ.n̩] [US: kə.ˈmɪʃ.n̩]

order◼◼◼ verb
[UK: ˈɔː.də(r)] [US: ˈɔːr.dər]

book◼◼◻ verb
[UK: bʊk] [US: ˈbʊk]

bespeak (bespoke, bespoken) verb
[UK: bɪ.ˈspiːk bɪ.ˈspəʊk bɪ.ˈspəʊkən] [US: bə.ˈspiːk bɪˈspoʊk bɪˈspo.ʊkən]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

place an order verb
[UK: ˈpleɪs ən ˈɔː.də(r)] [US: ˈpleɪs ˈæn ˈɔːr.dər]

megrendel (előre) ige

bespeak (bespoke, bespoken) verb
[UK: bɪ.ˈspiːk bɪ.ˈspəʊk bɪ.ˈspəʊkən] [US: bə.ˈspiːk bɪˈspoʊk bɪˈspo.ʊkən]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

megrendel egy helyet

book a seat[UK: bʊk ə siːt] [US: ˈbʊk ə ˈsiːt]

megrendelés főnév

order◼◼◼ noun
[UK: ˈɔː.də(r)] [US: ˈɔːr.dər]

purchase order◼◻◻ noun
[UK: ˈpɜː.tʃəs ˈɔː.də(r)] [US: ˈpɝː.tʃəs ˈɔːr.dər]

command noun
[UK: kə.ˈmɑːnd] [US: kə.ˈmænd]

megrendelések gyűjtése főnév

canvassing noun
[UK: ˈkæn.vəs.ɪŋ] [US: ˈkæn.vəs.ɪŋ]

megrendelési könyv

order-book[UK: ˈɔː.də(r) bʊk] [US: ˈɔːr.dər ˈbʊk]

megrendelést ad

commission[UK: kə.ˈmɪʃ.n̩] [US: kə.ˈmɪʃ.n̩]

megrendelhető melléknév

orderable adjective
[UK: ˈɔːdərəbl ] [US: ˈɔrdərəbl ]

megrendelő főnév

orderer noun
[UK: ˈɔːdərə ] [US: ˈɔrdərər ]

procurer noun
[UK: prə.ˈkjʊə.rə(r)] [US: proˈkjʊ.rər]

megrendelő könyv

order-book[UK: ˈɔː.də(r) bʊk] [US: ˈɔːr.dər ˈbʊk]

megrendelői utasítás

specific terms of reference[UK: spə.ˈsɪ.fɪk tɜːmz əv ˈre.frəns] [US: spə.ˈsɪ.fɪk ˈtɝːmz əv ˈre.fə.rəns]

megrendelőlap

order form◼◼◼[UK: ˈɔː.də(r) ˈfɔːm] [US: ˈɔːr.dər ˈfɔːrm]

order-form◼◻◻ noun
[UK: ˈɔː.də(r) ˈfɔːm] [US: ˈɔːr.dər ˈfɔːrm]

order sheet noun
[UK: ˈɔː.də(r) ʃiːt] [US: ˈɔːr.dər ˈʃiːt]

megrendelőlap főnév
ker

order blank noun

megrendelőnek akar megnyerni vkt

canvass somebody[UK: ˈkæn.vəs ˈsʌm.bə.di] [US: ˈkæn.vəs ˈsʌm.ˌbɑː.di]

megrendelt melléknév

ordered◼◼◼ adjective
[UK: ˈɔː.dəd] [US: ˈɔːr.dərd]

bespoken adjective
[UK: bɪ.ˈspəʊkən] [US: bɪˈspo.ʊkən]

megrendelt (áru, jegy) melléknév

booked◼◼◼ adjective
[UK: bʊkt] [US: ˈbʊkt]

áru megrendelőkönyv

book of commissions[UK: bʊk əv kə.ˈmɪʃ.n̩z] [US: ˈbʊk əv kə.ˈmɪʃ.n̩z]

árumegrendelő könyv

book of commissions[UK: bʊk əv kə.ˈmɪʃ.n̩z] [US: ˈbʊk əv kə.ˈmɪʃ.n̩z]

értékesítési megrendelés

saler order[UK: ˈseɪlər ˈɔːdə ] [US: ˈseɪlər ˈɔrdər ]

felveszi a megrendelést

take order[UK: teɪk ˈɔː.də(r)] [US: ˈteɪk ˈɔːr.dər]

ismét megrendel ige

reorder verb
[UK: ˌriː.ˈɔː.də(r)] [US: ri.ˈɔːr.dər]

nem megrendelt

unbespoken[UK: ʌnbɪspˈəʊkən] [US: ʌnbɪspˈoʊkən]

uncommanded adjective
[UK: ˌʌnkəˈmɑːndɪd ] [US: ʌnkəˈmændəd ]

rádióműsort megrendel

sponsor a program[UK: ˈspɒn.sə(r) ə ˈprəʊ.ɡræm] [US: ˈspɑːn.sər ə ˈproʊ.ɡræm]

újból megrendel ige

reorder verb
[UK: ˌriː.ˈɔː.də(r)] [US: ri.ˈɔːr.dər]

újra megrendel ige

reorder verb
[UK: ˌriː.ˈɔː.də(r)] [US: ri.ˈɔːr.dər]

You can find it in:

MaghiarăEngleză

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies