dicţionar Maghiar-Englez » kikapcsol meaning in Engleză

MaghiarăEngleză
kikapcsol ige

declutch◼◼◼ verb
[UK: ˌdiː.ˈklʌtʃ] [US: ˌdiː.ˈklʌtʃ]

shut-off◼◼◼ verb
[UK: ʃʌt ɒf] [US: ˈʃət ˈɒf]

switch off◼◼◼ verb
[UK: swɪtʃ ɒf] [US: ˈswɪtʃ ˈɒf]

turn off◼◼◼ verb
[UK: tɜːn ɒf] [US: ˈtɝːn ˈɒf]

ungear◼◼◼ verb
[UK: ˈʌn.ˈɡɪə] [US: ˈʌn.ˈɡɪə]

cut off◼◼◻ verb
[UK: kʌt ɒf] [US: ˈkət ˈɒf]

cut out◼◼◻ verb
[UK: kʌt ˈaʊt] [US: ˈkət ˈaʊt]

shut off◼◼◻ verb
[UK: ʃʌt ɒf] [US: ˈʃət ˈɒf]

undid◼◼◻ verb
[UK: ʌn.ˈdɪd] [US: ʌn.ˈdɪd]

unhook◼◼◻ verb
[UK: ʌn.ˈhʊk] [US: ʌn.ˈhʊk]

put out◼◻◻ verb
[UK: ˈpʊt ˈaʊt] [US: ˈpʊt ˈaʊt]

unclasp◼◻◻ verb
[UK: ˈʌn.ˈklɑːsp] [US: ən.ˈklæsp]

undo (undid, undone)◼◻◻ verb
[UK: ʌn.ˈduː ʌn.ˈdɪd ʌn.ˈdʌn] [US: ʌn.ˈduː ʌn.ˈdɪd ʌn.ˈdən]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

unhitch◼◻◻ verb
[UK: ʌn.ˈhɪtʃ] [US: ʌn.ˈhɪtʃ]

disengage verb
[UK: ˌdɪ.sɪn.ˈɡeɪdʒ] [US: ˌdɪ.sən.ˈɡeɪdʒ]

incapacitate verb
[UK: ˌɪnk.ə.ˈpæ.sɪ.teɪt] [US: ˌɪnk.ə.ˈpæ.sə.ˌtet]

relax verb
[UK: rɪ.ˈlæks] [US: rə.ˈlæks]

trip verb
[UK: trɪp] [US: ˈtrɪp]

tune out verb
[UK: tjuːn ˈaʊt] [US: ˈtuːn ˈaʊt]

uncouple verb
[UK: ˌʌnˈk.ʌp.l̩] [US: ənˈk.əp.l̩]

ungrapple verb
[UK: ˌʌnˈgræpl ] [US: ʌnˈgræpəl ]

kikapcsol (áramot) főnév

black-out noun
[UK: blæk ˈaʊt] [US: ˈblæk ˈaʊt]

kikapcsol (láncot, vasúti kocsikat) ige

unlink verb
[UK: ˈʌn.ˈlɪŋk] [US: ən.ˈlɪŋk]

kikapcsol (vmit) ige

switch off something verb
[UK: swɪtʃ ɒf ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈswɪtʃ ˈɒf ˈsʌm.θɪŋ]

kikapcsol egy állomást

tune out a station[UK: tjuːn ˈaʊt ə ˈsteɪʃ.n̩] [US: ˈtuːn ˈaʊt ə ˈsteɪʃ.n̩]

kikapcsolás

trip◼◼◼ noun
[UK: trɪp] [US: ˈtrɪp]

disconnection◼◼◻ noun
[UK: ˌdɪs.kə.ˈnekt.ʃn̩] [US: ˌdɪs.kə.ˈnekt.ʃn̩]

opening◼◼◻ noun
[UK: ˈəʊ.pən.ɪŋ] [US: ˈoʊ.pən.ɪŋ]

release◼◼◻ noun
[UK: rɪ.ˈliːs] [US: ri.ˈliːs]

cut-off◼◻◻ noun
[UK: kʌt ɒf] [US: ˈkət ˈɒf]

disengagement◼◻◻ noun
[UK: ˌdɪ.sɪn.ˈɡeɪdʒ.mənt] [US: ˌdɪ.sən.ˈɡeɪdʒ.mənt]

turn-off◼◻◻ noun
[UK: tɜːn ɒf] [US: ˈtɝːn ˈɒf]

turnoff◼◻◻ noun
[UK: ˈtɜː.ˌnɒf] [US: ˈtɝː.ˌnɒf]

cutoff noun
[UK: ˈkə.ˌtɒf] [US: ˈkə.ˌtɒf]

disconnecting noun
[UK: ˌdɪs.kə.ˈnekt.ɪŋ] [US: ˌdɪs.kə.ˈnekt.ɪŋ]

disconnexion noun
[UK: ˌdɪ.skə.ˈnek.ʃən] [US: ˌdɪ.skə.ˈnek.ʃən]

disengaging noun

knock-off noun
[UK: nɒk ɒf] [US: ˈnɑːk ˈɒf]

power off

release motion noun
[UK: rɪ.ˈliːs ˈməʊʃ.n̩] [US: ri.ˈliːs ˈmoʊʃ.n̩]

12

You can find it in:

MaghiarăEngleză