dicţionar Maghiar-Englez »

kiforgat înseamnă în null

MaghiarăEngleză
kiforgat ige

twist [twisted, twisted, twisting, twists]◼◼◼ verb
[UK: twɪst] [US: ˈtwɪst]

rack [racked, racked, racking, racks] verb
[UK: ræk] [US: ˈræk]

bump [bumped, bumped, bumping, bumps] verb
[UK: bʌmp] [US: ˈbəmp]

permute [permuted, permuted, permuting, permutes] verb
[UK: pə.ˈmjuːt] [US: ˌpər.ˈmjuːt]

strain [strained, strained, straining, strains] verb
[UK: streɪn] [US: ˈstreɪn]

wrest [wrested, wrested, wresting, wrests] verb
[UK: rest] [US: ˈrest]

kiforgat (átv) ige

pervert [perverted, perverted, perverting, perverts]◼◼◼ verb
[UK: pə.ˈvɜːt] [US: ˈpɝː.vərt]

fool out verb
[UK: fuːl ˈaʊt] [US: ˈfuːl ˈaʊt]

kiforgat (vagyonából) (átv) ige

do out of verb
[UK: duː ˈaʊt əv] [US: ˈduː ˈaʊt əv]

kiforgat (vk szavait) (átv) ige

distort [distorted, distorted, distorting, distorts]◼◼◼ verb
[UK: dɪ.ˈstɔːt] [US: ˌdɪ.ˈstɔːrt]

kiforgat valójából ige

garble [garbled, garbled, garbling, garbles] verb
[UK: ˈɡɑːb.l̩] [US: ˈɡɑːr.bl̩]

kiforgat vkt (vmiből)

cozen somebody out of something[UK: ˈkʌz.n̩ ˈsʌm.bə.di ˈaʊt əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈkʌz.n̩ ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈaʊt əv ˈsʌm.θɪŋ]

kiforgat vkt a pénzéből

bilk somebody out of somebody's money[UK: bɪlk ˈsʌm.bə.di ˈaʊt əv ˈsəm.ˌbɑː.di ˈmʌ.ni] [US: ˈbɪlk ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈaʊt əv ˈsəm.ˌbɑː.di ˈmʌ.ni]

diddle somebody out of his money[UK: ˈdɪd.l̩ ˈsʌm.bə.di ˈaʊt əv hɪz ˈmʌ.ni] [US: ˈdɪd.l̩ ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈaʊt əv ˈhɪz ˈmʌ.ni]

lamb down somebody[UK: læm daʊn ˈsʌm.bə.di] [US: ˈlæm ˈdaʊn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

kiforgat vkt (vmi)jébol

fool somebody out of something[UK: fuːl ˈsʌm.bə.di ˈaʊt əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈfuːl ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈaʊt əv ˈsʌm.θɪŋ]

kiforgatás főnév

perversion [perversions]◼◼◼ noun
[UK: pə.ˈvɜːʃ.n̩] [US: pər.ˈvɝː.ʒən]

twist [twists]◼◼◼ noun
[UK: twɪst] [US: ˈtwɪst]

eversion [eversions] noun
[UK: ɪvˈɜːʃən] [US: ɪvˈɜːʒən]

kiforgatás (szavaké) (átv) főnév

distortion [distortions]◼◼◼ noun
[UK: dɪ.ˈstɔːʃ.n̩] [US: ˌdɪ.ˈstɔːr.ʃn̩]

kiforgatja a szavaimat (hétköznapi)

you are reading it too far

kiforgatja a tényeket ige

pettifog verb
[UK: ˈpe.tɪ.fɒɡ] [US: ˈpe.tiː.ˌfɑːɡ]

kiforgatja a törvényt (átv)

stretch the law[UK: stretʃ ðə lɔː] [US: ˈstretʃ ðə ˈlɑː]

kiforgatott melléknév

writhen adjective
[UK: ˈrɪð.ən] [US: ˈrɪð.ən]

birtokból való kiforgatás

disseising[UK: dɪsˈaɪzɪŋ] [US: dɪsˈaɪzɪŋ]

értelem kiforgatása (szóé) főnév

verbicide noun
[UK: vˈɜːbɪsˌaɪd] [US: vˈɜːbɪsˌaɪd]

mindent kiforgat az értelméből (átv)

turn everything inside out[UK: tɜːn ˈev.rɪ.θɪŋ ɪn.ˈsaɪd ˈaʊt] [US: ˈtɝːn ˈev.ri.θɪŋ ˌɪn.ˈsaɪd ˈaʊt]

szavak értelmének kiforgatása főnév

quibbling noun
[UK: ˈkwɪb.l̩.ɪŋ] [US: ˈkwɪb.l̩.ɪŋ]

szavak értelmét kiforgató főnév

quibbling noun
[UK: ˈkwɪb.l̩.ɪŋ] [US: ˈkwɪb.l̩.ɪŋ]

szavakat kiforgató (személy) főnév

verbicide noun
[UK: vˈɜːbɪsˌaɪd] [US: vˈɜːbɪsˌaɪd]

You can find it in:

MaghiarăEngleză