dicţionar Maghiar-Englez » keletkezik meaning in Engleză

MaghiarăEngleză
keletkezik ige

arise (arose, arisen) verb
[UK: ə.ˈraɪz ə.ˈrəʊz ə.ˈrɪz.n̩] [US: ə.ˈraɪz əˈroʊz ə.ˈrɪz.n̩]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

engender verb
[UK: ɪn.ˈdʒen.də(r)] [US: en.ˈdʒen.dər]

insurge verb
[UK: ɪnsˈɜːdʒ] [US: ɪnsˈɜːdʒ]

issue verb
[UK: ˈɪ.ʃuː] [US: ˈɪ.ʃuː]

originate verb
[UK: ə.ˈrɪdʒ.ə.neɪt] [US: ə.ˈrɪdʒ.ə.neɪt]

spring (sprang, sprung) verb
[UK: sprɪŋ spræŋ sprʌŋ] [US: ˈsprɪŋ ˈspræŋ ˈsprəŋ]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

spring up verb
[UK: sprɪŋ ʌp] [US: ˈsprɪŋ ʌp]

start up verb
[UK: stɑːt ʌp] [US: ˈstɑːrt ʌp]

keletkezik (vmiből)

spawn from something[UK: spɔːn frəm ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈspɑːn frəm ˈsʌm.θɪŋ]

vihar keletkezik

a storm is brewing[UK: ə stɔːm ɪz ˈbruːɪŋ] [US: ə ˈstɔːrm ˈɪz ˈbruːɪŋ]

vihar keletkezik (átv)

there is a storm brewing[UK: ðeə(r) ɪz ə stɔːm ˈbruːɪŋ] [US: ˈðer ˈɪz ə ˈstɔːrm ˈbruːɪŋ]

You can find it in:

MaghiarăEngleză

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies