dicţionar Maghiar-Englez » különös módon meaning in Engleză

MaghiarăEngleză
különös módon

in a strange fashion[UK: ɪn ə streɪndʒ ˈfæʃ.n̩] [US: ɪn ə ˈstreɪndʒ ˈfæʃ.n̩]

oddly adverb
[UK: ˈɒd.li] [US: ˈɑːd.li]

queerly adverb
[UK: ˈkwɪə.li] [US: ˈkwɪə.li]

elég különös módon

curiously enough[UK: ˈkjʊə.rɪə.sli ɪ.ˈnʌf] [US: ˈkjʊ.riə.sli ə.ˈnəf]

oddly enough[UK: ˈɒd.li ɪ.ˈnʌf] [US: ˈɑːd.li ə.ˈnəf]

You can find it in:

MaghiarăEngleză