dicţionar Maghiar-Englez »

közös înseamnă în null

MaghiarăEngleză
közös

common [commoner, commonest]◼◼◼ adjective
[UK: ˈkɒ.mən] [US: ˈkɑː.mən]

in common◼◼◼ noun adjective
[UK: ɪn ˈkɒ.mən] [US: ɪn ˈkɑː.mən]

joint◼◼◻ adjective
[UK: dʒɔɪnt] [US: ˌdʒɔɪnt]

mutual◼◼◻ adjective
[UK: ˈmjuː.tʃʊəl] [US: ˈmjuː.tʃə.wəl]

collective◼◼◻ adjective
[UK: kə.ˈlek.tɪv] [US: kə.ˈlek.tɪv]

public◼◼◻ adjective
[UK: ˈpʌ.blɪk] [US: ˈpʌ.blɪk]

general◼◻◻ adjective
[UK: ˈdʒen.r̩əl] [US: ˈdʒen.r̩əl]

corporate◼◻◻ adjective
[UK: ˈkɔː.pə.rət] [US: ˈkɔːr.pə.rət]

concerted◼◻◻ adjective
[UK: kən.ˈsɜː.tɪd] [US: kən.ˈsɝː.təd]

held in common adjective

közös agrárpolitika

Common Agricultural Policy (CAP)business

közös alapba összead

pool[UK: puːl] [US: ˈpuːl]

közös alapba összegyűjt

pool[UK: puːl] [US: ˈpuːl]

közös anyagi alap

pool[UK: puːl] [US: ˈpuːl]

közös anyagi eszközök (pénz)

public fund[UK: ˈpʌ.blɪk fʌnd] [US: ˈpʌ.blɪk ˈfənd]

közös asztal

common table[UK: ˈkɒ.mən ˈteɪb.l̩] [US: ˈkɑː.mən ˈteɪb.l̩]

közös barát

mutual friend◼◼◼[UK: ˈmjuː.tʃʊəl ˈfrend] [US: ˈmjuː.tʃə.wəl ˈfrend]

közös barátaink

our mutual friends◼◼◼[UK: ˈaʊə(r) ˈmjuː.tʃʊəl frendz] [US: ˈaʊər ˈmjuː.tʃə.wəl ˈfrendz]

közös barátunk

our mutual friend◼◼◼[UK: ˈaʊə(r) ˈmjuː.tʃʊəl ˈfrend] [US: ˈaʊər ˈmjuː.tʃə.wəl ˈfrend]

közös beleegyezéssel kiterjeszt ige

prorogate verb
[UK: prˈɔːrəɡˌeɪt] [US: prˈoːrəɡˌeɪt]

közös bevásárló iroda

pool[UK: puːl] [US: ˈpuːl]

közös bevásárló szerv

pool[UK: puːl] [US: ˈpuːl]

közös bevételezés

pool[UK: puːl] [US: ˈpuːl]

pooling noun

közös birtok

mark[UK: mɑːk] [US: ˈmɑːrk]

közös birtoklás

co-ownership noun
[UK: kəʊ ˈəʊ.nə.ʃɪp] [US: ˈkoʊ ˈoʊ.nər.ˌʃɪp]

collectivity [collectivities] noun
[UK: ˌkɒ.lek.ˈtɪ.vɪ.tɪ] [US: ˌkɑː.lek.ˈtɪ.vɪ.tiː]

communal tenure[UK: ˈkɒ.mjʊn.l̩ ˈte.njʊə(r)] [US: kə.ˈmjuːn.l̩ ˈte.njər]

community [communities] noun
[UK: kə.ˈmjuː.nɪ.ti] [US: kə.ˈmjuː.nə.ti]

intercommunity noun
[UK: ˌɪn.tək.ə.ˈmjuː.nɪ.tɪ] [US: ɪn.tərk.ə.ˈmjuː.nɪ.tiː]

unity [unities] noun
[UK: ˈjuː.nɪ.ti] [US: ˈjuː.nə.ti]

közös bizottság

joint committee◼◼◼[UK: dʒɔɪnt kə.ˈmɪ.ti] [US: ˌdʒɔɪnt kə.ˈmɪ.ti]

közös ebédlő

hall [halls]◼◼◼ noun
[UK: hɔːl] [US: ˈhɒl]

dining hall[UK: ˈdaɪn.ɪŋ hɔːl] [US: ˈdaɪn.ɪŋ ˈhɒl]

közös ebédlőasztal

table-d'hote[UK: ˈteɪb.l̩] [US: ˈteɪb.l̩]

közös egyetértésben

by concert[UK: baɪ kən.ˈsɜːt] [US: baɪ ˈkɑːn.sərt]

közös eladó iroda

pool[UK: puːl] [US: ˈpuːl]

közös eladó szerv

pool[UK: puːl] [US: ˈpuːl]

közös elvi sík

common ground◼◼◼[UK: ˈkɒ.mən ɡraʊnd] [US: ˈkɑː.mən ˈɡraʊnd]

közös epevezeték főnév

common bile duct [common bile ducts]◼◼◼ noun

12

You can find it in:

MaghiarăEngleză