dicţionar Maghiar-Englez » hirtelen meaning in Engleză

MaghiarăEngleză
hirtelen

sudden◼◼◼ adverb
[UK: ˈsʌd.n̩] [US: ˈsʌd.n̩]

suddenly◼◼◼ adverb
[UK: sʌd.n̩.li] [US: sʌd.n̩.li]

abrupt◼◼◻ adverb
[UK: ə.ˈbrʌpt] [US: ə.ˈbrʌpt]

abruptly◼◼◻ adverb
[UK: ə.ˈbrʌpt.li] [US: ə.ˈbrʌpt.li]

dead◼◼◻ adverb
[UK: ded] [US: ˈded]

bang◼◻◻ adverb
[UK: bæŋ] [US: ˈbæŋ]

flash◼◻◻ adjective
[UK: flæʃ] [US: ˈflæʃ]

hasty◼◻◻ adjective
[UK: ˈheɪ.sti] [US: ˈheɪ.sti]

headlong◼◻◻ adverb
[UK: ˈhed.lɒŋ] [US: ˈhed.ˌlɒŋ]

momentarily◼◻◻ adverb
[UK: ˈməʊ.mən.trə.li] [US: ˈmoʊ.mən.trə.li]

momentary◼◻◻ adjective
[UK: ˈməʊ.mən.tri] [US: ˈmoʊ.mən.tri]

pop◼◻◻ adverb
[UK: pɒp] [US: ˈpɑːp]

presently◼◻◻ adverb
[UK: ˈpreznt.li] [US: ˈpre.zənt.li]

rapid◼◻◻ adjective
[UK: ˈræ.pɪd] [US: ˈræ.pəd]

rash◼◻◻ adverb
[UK: ræʃ] [US: ˈræʃ]

sharp◼◻◻ adverb
[UK: ʃɑːp] [US: ˈʃɑːrp]

short◼◻◻ adverb
[UK: ʃɔːt] [US: ˈʃɔːrt]

warm◼◻◻ adjective
[UK: wɔːm] [US: ˈwɔːrm]

all at once adverb
[UK: ɔːl ət wʌns] [US: ɔːl ət ˈwəns]

all of a sudden adverb
[UK: ɔːl əv ə ˈsʌd.n̩] [US: ɔːl əv ə ˈsʌd.n̩]

at drumhead adverb
[UK: ət ˈdrʌm.hed] [US: ət ˈdrʌm.ˌhed]

headfirst adverb
[UK: ˈhed.ˈfɜːst] [US: ˈhed.ˈfɝːst]

heady adjective
[UK: ˈhe.di] [US: ˈhe.di]

nick in adverb
[UK: nɪk ɪn] [US: ˈnɪk ɪn]

on a sudden adverb
[UK: ɒn ə ˈsʌd.n̩] [US: ɑːn ə ˈsʌd.n̩]

out of the blue adverb
[UK: ˈaʊt əv ðə bluː] [US: ˈaʊt əv ðə ˈbluː]

overnight adverb
[UK: ˌəʊv.ə.ˈnaɪt] [US: ˌoʊv.ə.ˈnaɪt]

plump adverb
[UK: plʌmp] [US: ˈpləmp]

precipitous adjective
[UK: prɪ.ˈsɪ.pɪ.təs] [US: prə.ˈsɪ.pə.təs]

precocious adjective
[UK: prɪˈk.əʊ.ʃəs] [US: prɪˈko.ʊ.ʃəs]

quick on the draw adjective
[UK: kwɪk ɒn ðə drɔː] [US: ˈkwɪk ɑːn ðə ˈdrɒ]

quick on the trigger adverb
[UK: kwɪk ɒn ðə ˈtrɪ.ɡə(r)] [US: ˈkwɪk ɑːn ðə ˈtrɪ.ɡər]

rashly adverb
[UK: ˈræ.ʃli] [US: ˈræ.ʃli]

short notice adverb
[UK: ʃɔːt ˈnəʊ.tɪs] [US: ˈʃɔːrt ˈnoʊ.tɪs]

short of adverb
[UK: ʃɔːt əv] [US: ˈʃɔːrt əv]

slap adverb
[UK: slæp] [US: sˈlæp]

slap-dash adverb
[UK: slæp ˈdæʃ] [US: sˈlæp ˈdæʃ]

smack adverb
[UK: smæk] [US: ˈsmæk]

snap adverb
[UK: snæp] [US: ˈsnæp]

snoring noun
[UK: ˈsnɔːr.ɪŋ] [US: ˈsnɔːr.ɪŋ]

12

You can find it in:

MaghiarăEngleză

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies