dicţionar Maghiar-Englez »

hepehupa înseamnă în null

MaghiarăEngleză
hepehupa főnév

bump [bumps]◼◼◼ noun
[UK: bʌmp] [US: ˈbəmp]

hepehupák

ups and downs◼◼◼[UK: ʌps ənd daʊnz] [US: ˈəps ænd ˈdaʊnz]

bumps in a road[UK: bʌmps ɪn ə rəʊd] [US: ˈbəmps ɪn ə roʊd]

hepehupás melléknév

bumpy [bumpier, bumpiest]◼◼◼ adjective
[UK: ˈbʌm.pi] [US: ˈbʌm.pi]

pot-holed adjective
[UK: pɒt həʊld] [US: ˈpɑːt hoʊld]

scragged adjective
[UK: skræɡd] [US: skræɡd]

hepehupás (talaj) melléknév

unlevel◼◼◼ adjective
[UK: ˌʌnˈlɛvl ] [US: ʌnˈlɛvəl ]

unlevelled adjective
[UK: ˌʌnˈlɛvld ] [US: ʌnˈlɛvəld ]

hepehupás (út) melléknév

jolty adjective
[UK: ˈdʒəʊl.ti] [US: ˈdʒoʊl.ti]

hepehupás táj

rough country[UK: rʌf ˈkʌntr.i] [US: ˈrəf ˈkʌntr.i]

hepehupás terep

rough[UK: rʌf] [US: ˈrəf]

hepehupás út

rough road◼◼◼[UK: rʌf rəʊd] [US: ˈrəf roʊd]

hepehupás vidék

broken country[UK: ˈbrəʊkən ˈkʌntr.i] [US: ˈbroʊkən ˈkʌntr.i]

rough country[UK: rʌf ˈkʌntr.i] [US: ˈrəf ˈkʌntr.i]

hepehupaság főnév

check [checks] noun
[UK: tʃek] [US: ˈtʃek]

hepehupásság főnév

bumpiness noun
[UK: ˈbʌmpɪnəs ] [US: ˈbʌmpɪnəs ]

joltiness noun
[UK: dʒˈəʊltinəs] [US: dʒˈoʊltɪnəs]

You can find it in:

MaghiarăEngleză