Ungarsk-engelsk ordbok » hepehupa betyr engelsk

UngarskEngelsk
hepehupa főnév

bump noun
[UK: bʌmp] [US: ˈbəmp]

hepehupák

bumps in a road[UK: bʌmps ɪn ə rəʊd] [US: ˈbəmps ɪn ə roʊd]

ups and downs[UK: ʌps ənd daʊnz] [US: ˈəps ænd ˈdaʊnz]

hepehupás melléknév

bumpy◼◼◼ adjective
[UK: ˈbʌm.pi] [US: ˈbʌm.pi]

pot-holed adjective
[UK: pɒt həʊld] [US: ˈpɑːt hoʊld]

scragged adjective
[UK: skræɡd] [US: skræɡd]

hepehupás (talaj) melléknév

unlevel◼◼◼ adjective
[UK: ˌʌnˈlɛvl ] [US: ʌnˈlɛvəl ]

unlevelled adjective
[UK: ˌʌnˈlɛvld ] [US: ʌnˈlɛvəld ]

hepehupás (út) melléknév

jolty adjective
[UK: ˈdʒəʊl.ti] [US: ˈdʒoʊl.ti]

hepehupás táj

rough country[UK: rʌf ˈkʌntr.i] [US: ˈrəf ˈkʌntr.i]

hepehupás terep

rough[UK: rʌf] [US: ˈrəf]

hepehupás út

rough road[UK: rʌf rəʊd] [US: ˈrəf roʊd]

hepehupás vidék

broken country[UK: ˈbrəʊkən ˈkʌntr.i] [US: ˈbroʊkən ˈkʌntr.i]

rough country[UK: rʌf ˈkʌntr.i] [US: ˈrəf ˈkʌntr.i]

hepehupaság főnév

check noun
[UK: tʃek] [US: ˈtʃek]

hepehupásság főnév

bumpiness noun
[UK: ˈbʌmpɪnəs ] [US: ˈbʌmpɪnəs ]

joltiness noun
[UK: dʒˈəʊltinəs] [US: dʒˈoʊltɪnəs]

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies