dicţionar Maghiar-Englez » hengerel meaning in Engleză

MaghiarăEngleză
hengerel ige

flat◼◼◼ verb
[UK: flæt] [US: ˈflæt]

sheet◼◼◻ verb
[UK: ʃiːt] [US: ˈʃiːt]

mill◼◻◻ verb
[UK: mɪl] [US: ˈmɪl]

draw (drew, drawn) verb
[UK: drɔː druː drɔːn] [US: ˈdrɒ ˈdruː ˈdrɒn]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

drew verb
[UK: druː] [US: ˈdruː]

roll verb
[UK: rəʊl] [US: roʊl]

hengerelés főnév

flattening noun
[UK: ˈflæt.n̩.ɪŋ] [US: ˈflæt.n̩.ɪŋ]

hengereletlen melléknév

unmilled adjective
[UK: ˌʌnˈmɪld ] [US: ʌnˈmɪld ]

hengerelhető melléknév

roliable adjective
[UK: rˈəʊliəbəl] [US: rˈoʊlɪəbəl]

hengerelt melléknév

flatted adjective
[UK: ˈflætɪd ] [US: ˈflætɪd ]

hengerelt félkész áru

billet[UK: ˈbɪ.lɪt] [US: ˈbɪ.lət]

hengerelt zab

rolled oats[UK: rəʊld əʊts] [US: roʊld oʊts]

egyidejűleg izzított és hengerelt vasrúdköteg

pile[UK: paɪl] [US: ˈpaɪl]

előhengerel ige

cog down verb
[UK: ˈkɒɡ daʊn] [US: ˈkɑːɡ ˈdaʊn]

érvekkel lehengerel ige

out-argue verb
[UK: ˈaʊt ˈɑː.ɡjuː] [US: ˈaʊt ˈɑːr.ɡjuː]

gőzhenger (minden ellenkezést lehengerel) (átv) főnév

steamroller◼◼◼ noun
[UK: ˈstiːm.rəʊ.lə(r)] [US: ˈstiːmro.ʊ.lə(r)]

hidegen hengerel

cold-roll[UK: kəʊld rəʊl] [US: koʊld roʊl]

hidegen hengerelt

cold-rolled[UK: kəʊld rəʊld] [US: koʊld roʊld]

kihengerel (fémet) melléknév

flattened adjective
[UK: ˈflæt.n̩d] [US: ˈflæt.n̩d]

lehengerel ige

face down verb
[UK: feɪs daʊn] [US: ˈfeɪs ˈdaʊn]

hammer verb
[UK: ˈhæ.mə(r)] [US: ˈhæ.mər]

mop up verb
[UK: mɒp ʌp] [US: ˈmɑːp ʌp]

put over verb
[UK: ˈpʊt ˈəʊv.ə(r)] [US: ˈpʊt ˈoʊv.r̩]

roll down verb
[UK: rəʊl daʊn] [US: roʊl ˈdaʊn]

wallop verb
[UK: ˈwɒ.ləp] [US: ˈwɑː.ləp]

lemezekre hengerel ige

laminate verb
[UK: ˈlæ.mɪ.neɪt] [US: ˈlæ.mə.nət]

melegen hengerel fémip

hot-roll[UK: hɒt rəʊl] [US: hɑːt roʊl]

mindenkit lehengerel

carry everything before one[UK: ˈkæ.ri ˈev.rɪ.θɪŋ bɪ.ˈfɔː(r) wʌn] [US: ˈkæ.ri ˈev.ri.θɪŋ bɪ.ˈfɔːr wʌn]

mindenkit lehengerel (átv)

carry all before one[UK: ˈkæ.ri ɔːl bɪ.ˈfɔː(r) wʌn] [US: ˈkæ.ri ɔːl bɪ.ˈfɔːr wʌn]

ne akarj lehengerelni

don't try to come over me[UK: dəʊnt ˈtraɪ tuː kʌm ˈəʊv.ə(r) miː] [US: ˈdoʊnt ˈtraɪ ˈtuː ˈkəm ˈoʊv.r̩ ˈmiː]

nyers hengerelt rúdvas koh

muck-bar[UK: mʌk bɑː(r)] [US: ˈmək ˈbɑːr]

muck-iron[UK: mʌk ˈaɪən] [US: ˈmək ˈaɪərn]

hengerel ige

roller-coat verb
[UK: ˈrəʊ.lə(r) ˈkəʊt] [US: ˈroʊ.lə(r) ˈkoʊt]

síkhengerelt melléknév

flat-rolled◼◼◼ adjective
[UK: flæt rəʊld] [US: ˈflæt roʊld]

simára hengerel ige

burnish verb
[UK: ˈbɜː.nɪʃ] [US: ˈbɝː.ˌnɪʃ]

újra hengerel

re-roll[UK: riː rəʊl] [US: ˈreɪ roʊl]

You can find it in:

MaghiarăEngleză

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies