dicţionar Maghiar-Englez » hamisítatlan meaning in Engleză

MaghiarăEngleză
hamisítatlan melléknév

genuine◼◼◼ adjective
[UK: ˈdʒe.njʊɪn] [US: ˈdʒe.njə.wən]

proper◼◻◻ adjective
[UK: ˈprɒ.pə(r)] [US: ˈprɑː.pər]

pure◼◻◻ adjective
[UK: pjʊə(r)] [US: ˈpjʊr]

sheer◼◻◻ adjective
[UK: ʃɪə(r)] [US: ˈʃɪr]

unmitigated◼◻◻ adjective
[UK: ʌn.ˈmɪ.tɪ.ɡeɪ.tɪd] [US: ʌn.ˈmɪ.tə.ˌɡe.təd]

authentic adjective
[UK: ɔː.ˈθen.tɪk] [US: ə.ˈθen.tɪk]

honest-to-God adjective
[UK: ˈɒ.nɪst tuː ɡɒd] [US: ˈɑː.nəst ˈtuː ˈɡɑːd]

honest-to-goodness adjective
[UK: ˈɒ.nɪst tuː ˈɡʊd.nəs] [US: ˈɑː.nəst ˈtuː ˈɡʊd.nəs]

of the first water adjective
[UK: əv ðə ˈfɜːst ˈwɔː.tə(r)] [US: əv ðə ˈfɝːst ˈwɒ.tər]

original adjective
[UK: ə.ˈrɪdʒ.n̩.əl] [US: ə.ˈrɪdʒ.n̩.əl]

Simon Pure adjective
[UK: ˈsaɪ.mən pjʊə(r)] [US: ˈsaɪ.mən ˈpjʊr]

the real mccoy adjective
[UK: ðə rɪəl məˌk.ɔɪ] [US: ðə riː.l̩ məˌk.ɔɪ]

unadulterated adjective
[UK: ˌʌ.nə.ˈdʌl.tə.reɪ.tɪd] [US: ˌʌ.nə.ˈdəl.tə.ˌre.təd]

underivative adjective
[UK: ˌʌndɪˈrɪvətɪv ] [US: ʌndəˈrɪvətɪv ]

unmingled adjective
[UK: ʌn.ˈmɪŋ.ɡl̩d] [US: ʌn.ˈmɪŋ.ɡl̩d]

unsophisticated adjective
[UK: ˌʌn.sə.ˈfɪ.stɪk.eɪ.tɪd] [US: ˌʌn.sə.ˈfɪ.stɪˌk.e.təd]

hamisítatlan dolog főnév

McCoy noun

hamisítatlanság főnév

genuineness noun
[UK: ˈdʒe.njʊɪn nəs] [US: ˈdʒe.njə.wə.nəs]

pureness noun
[UK: ˈpjʊə.nəs] [US: ˈpjʊə.nəs]

meghamisítatlan melléknév

uninterpolated adjective
[UK: ˌʌnɪnˈtɜːpəʊleɪtɪd ] [US: ʌnˌɪˈtɜrpəˌleɪtɪd ]

You can find it in:

MaghiarăEngleză

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies