dicţionar Maghiar-Englez » hamis pénz meaning in Engleză

MaghiarăEngleză
hamis (pénz) melléknév

counterfeit◼◼◼ adjective
[UK: ˈkaʊn.tə.fɪt] [US: ˈkaʊn.tər.ˌfɪt]

queer adjective
[UK: kwɪə(r)] [US: ˈkwɪr]

hamis pénz

bad money[UK: bæd ˈmʌ.ni] [US: ˈbæd ˈmʌ.ni]

base money[UK: beɪs ˈmʌ.ni] [US: ˈbeɪs ˈmʌ.ni]

counterfeit money[UK: ˈkaʊn.tə.fɪt ˈmʌ.ni] [US: ˈkaʊn.tər.ˌfɪt ˈmʌ.ni]

dud noun
[UK: dʌd] [US: ˈdəd]

queer[UK: kwɪə(r)] [US: ˈkwɪr]

queer money[UK: kwɪə(r) ˈmʌ.ni] [US: ˈkwɪr ˈmʌ.ni]

shover noun
[UK: ˈʃə.və(r)] [US: ˈʃə.vər]

smasher noun
[UK: ˈsmæ.ʃə(r)] [US: ˈsmæ.ʃər]

snide adjective
[UK: snaɪd] [US: ˈsnaɪd]

stumer noun
[UK: ˈstʌmə ] [US: ˈstʌmər ]

wildcat currency[UK: ˈwaɪldkæt ˈkʌ.rən.si] [US: ˈwaɪldˌkæt ˈkɜː.rən.si]

wildcat money[UK: ˈwaɪldkæt ˈmʌ.ni] [US: ˈwaɪldˌkæt ˈmʌ.ni]

hamis pénzdarab

bad coin[UK: bæd kɔɪn] [US: ˈbæd ˌkɔɪn]

hamis pénzen túlad

pass counterfeit money[UK: pɑːs ˈkaʊn.tə.fɪt ˈmʌ.ni] [US: ˈpæs ˈkaʊn.tər.ˌfɪt ˈmʌ.ni]

shove the queer[UK: ʃʌv ðə kwɪə(r)] [US: ˈʃəv ðə ˈkwɪr]

hamis pénzt forgalomba hozó főnév

smasher noun
[UK: ˈsmæ.ʃə(r)] [US: ˈsmæ.ʃər]

hamis pénzt továbbad

pass counterfeit money[UK: pɑːs ˈkaʊn.tə.fɪt ˈmʌ.ni] [US: ˈpæs ˈkaʊn.tər.ˌfɪt ˈmʌ.ni]

shove the queer[UK: ʃʌv ðə kwɪə(r)] [US: ˈʃəv ðə ˈkwɪr]

hamis pénzérme

counterfeit coin[UK: ˈkaʊn.tə.fɪt kɔɪn] [US: ˈkaʊn.tər.ˌfɪt ˌkɔɪn]

hamispénz-szakértő főnév

shroff noun
[UK: ˈʃrɒf] [US: ˈʃrɒf]

forgalomba hozó (hamis pénzé) főnév

utterer noun
[UK: ˈʌtərə ] [US: ˈʌtərər ]

You can find it in:

MaghiarăEngleză

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies