dicţionar Maghiar-Englez »

halandzsa înseamnă în null

MaghiarăEngleză
halandzsa főnév

baloney◼◼◼ noun
[UK: bə.ˈləʊn.i] [US: bə.ˈloʊn.i]

mumbo jumbo◼◼◼ noun
[UK: ˈməm.bəʊ ˈdʒʌm.bəʊ] [US: ˈməmbo.ʊ ˈdʒʌmbo.ʊ]

malarkey [malarkeys]◼◼◼ noun
[UK: mə.ˈlɑːk.i] [US: mə.ˈlɑːrk.i]

hooey◼◼◻ noun
[UK: ˈhuːɪ] [US: ˈhuːi]

hokum◼◼◻ noun
[UK: ˈhokəm] [US: ˈhokəm]

claptrap◼◼◻ noun
[UK: ˈklæp.træp] [US: ˈklæp.træp]

lingo◼◼◻ noun
[UK: ˈlɪŋ.ɡəʊ] [US: ˈlɪŋɡo.ʊ]

fudge [fudges]◼◼◻ noun
[UK: fʌdʒ] [US: ˈfədʒ]

shit [shits]◼◼◻ noun
[UK: ʃɪt] [US: ˈʃiːt]

double talk◼◻◻ noun
[UK: ˈdʌb.l̩ ˈtɔːk] [US: ˈdʌb.l̩ ˈtɔːk]

double Dutch◼◻◻ noun
[UK: ˈdʌb.l̩ dʌtʃ] [US: ˈdʌb.l̩ ˈdətʃ]

drivel◼◻◻ noun
[UK: ˈdrɪv.l̩] [US: ˈdrɪv.l̩]

patter◼◻◻ noun
[UK: ˈpæ.tə(r)] [US: ˈpæ.tər]

pitch [pitches]◼◻◻ noun
[UK: pɪtʃ] [US: ˈpɪtʃ]

flummery [flummeries]◼◻◻ noun
[UK: ˈflʌ.mə.rɪ] [US: ˈflʌ.mə.riː]

guff◼◻◻ noun
[UK: ˈɡəf] [US: ˈɡəf]

jazz◼◻◻ noun
[UK: dʒæz] [US: ˈdʒæz]

beans noun
[UK: biːnz] [US: ˈbiːnz]

boloney noun
[UK: bə.ˈləʊ.ni] [US: bəˈlo.ʊ.ni]

bunkum noun
[UK: ˈbʌŋkəm] [US: ˈbʌŋkəm]

chicken shit noun
[UK: ˈtʃɪkɪn ʃɪt] [US: ˈtʃɪkən ˈʃiːt]

double-talk noun
[UK: ˈdʌb.l̩ ˈtɔːk] [US: ˈdʌb.l̩ ˈtɔːk]

doublespeak noun

gas [gasses] noun
[UK: ɡæs] [US: ˈɡæs]

shit for the birds noun
[UK: ʃɪt fɔː(r) ðə bɜːdz] [US: ˈʃiːt ˈfɔːr ðə ˈbɝːdz]

halandzsa főnév
tud

amphigouri noun
[UK: ˈamfɪɡˌɜːri] [US: ˈæmfɪɡˌɜːri]

halandzsaszerű melléknév

amphigoric adjective
[UK: ˌamfɪɡˈɒrɪk] [US: ˌæmfɪɡˈɔːrɪk]

halandzsavers főnév

nonsense verses noun
[UK: ˈnɒnsns ˈvɜː.sɪz] [US: ˈnɑːn.sens ˈvɝː.səz]

halandzsázik ige

fudge [fudged, fudged, fudging, fudges]◼◼◼ verb
[UK: fʌdʒ] [US: ˈfədʒ]

bull [bulled, bulled, bull, bull] verb
[UK: bʊl] [US: ˈbʊl]

double-talk◼◻◻ verb
[UK: ˈdʌb.l̩ ˈtɔːk] [US: ˈdʌb.l̩ ˈtɔːk]

fudge on something verb
[UK: fʌdʒ ɒn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈfədʒ ɑːn ˈsʌm.θɪŋ]

gas [gassed, gassed, gassing, gases] verb
[UK: ɡæs] [US: ˈɡæs]

talk hooey verb
[UK: ˈtɔːk ˈhuːɪ] [US: ˈtɔːk ˈhuːi]

talk through verb

talk through one's hat verb
[UK: ˈtɔːk θruː wʌnz hæt] [US: ˈtɔːk θruː wʌnz ˈhæt]

halandzsá

claptrap noun
[UK: ˈklæp.træp] [US: ˈklæp.træp]

opiate-monger adjective
[UK: ˈəʊ.pɪət ˈmʌŋ.ɡə(r)] [US: ˈoʊ.pɪət ˈmʌŋ.ɡər]

halandzsázva énekel ige

scat [scatted, scatted, scatting, scats]◼◼◼ verb
[UK: skæt] [US: ˈskæt]

dzsesszzenészek halandzsaszerű zsargonja főnév

jive noun
[UK: dʒaɪv] [US: ˈdʒaɪv]

12

You can find it in:

MaghiarăEngleză