dicţionar Maghiar-Englez » hátrányos meaning in Engleză

MaghiarăEngleză
hátrányos

disadvantaged◼◼◼ adjective

detrimental◼◼◻ adjective
[UK: ˌde.trɪ.ˈmen.tl̩] [US: ˌde.trɪ.ˈmen.tl̩]

injurious◼◼◻ adjective
[UK: ɪn.ˈdʒʊə.rɪəs] [US: ˌɪn.ˈdʒʊ.riəs]

prejudicial◼◼◻ adjective
[UK: ˌpre.dʒʊ.ˈdɪʃ.l̩] [US: ˌpre.dʒə.ˈdəʃ.l̩]

disadvantageous◼◻◻ adjective
[UK: ˌdɪs.ˌæd.vən.ˈteɪ.dʒəs] [US: ˌdɪ.ˌsæd.ˌvæn.ˈteɪ.dʒəs]

derogatory adjective
[UK: dɪ.ˈrɒ.ɡət.r̩i] [US: də.ˈrɑː.ɡə.ˌtɔː.ri]

disparaging adjective
[UK: dɪ.ˈspæ.rɪdʒ.ɪŋ] [US: ˌdɪ.ˈspe.rɪdʒ.ɪŋ]

disserviceable adjective
[UK: ˌdɪsˈsɜːvɪsəbl ] [US: dɪˈsɜrvəsəbl ]

prejudicious adjective
[UK: prˌedʒuːdˈɪʃəs] [US: prˌedʒuːdˈɪʃəs]

underdog noun
[UK: ˈʌn.də.dɒɡ] [US: ˈʌn.dər.ˌdɔːɡ]

hátrányos (vkre/vmre nézve) melléknév

wrongful adjective
[UK: ˈrɒŋ.fəl] [US: ˈrɒŋ.fəl]

hátrányos (vmre) melléknév

hurtful (to something) adjective
[UK: ˈhɜːt.fəl] [US: ˈhɝːt.fəl]

hátrányos helyzet

disadvantage noun
[UK: ˌdɪ.səd.ˈvɑːn.tɪdʒ] [US: ˌdɪ.səd.ˈvæn.tɪdʒ]

wrong adjective
[UK: rɒŋ] [US: ˈrɒŋ]

hátrányos helyzetbe hoz

handicap[UK: ˈhæn.dɪkæp] [US: ˈhæn.diˌkæp]

up-stage[UK: ʌp steɪdʒ] [US: ʌp ˈsteɪdʒ]

hátrányos helyzetbe hoz vkt

put somebody at a disadvantage[UK: ˈpʊt ˈsʌm.bə.di ət ə ˌdɪ.səd.ˈvɑːn.tɪdʒ] [US: ˈpʊt ˈsʌm.ˌbɑː.di ət ə ˌdɪ.səd.ˈvæn.tɪdʒ]

hátrányos helyzetben

at a disadvantage◼◼◼[UK: ət ə ˌdɪ.səd.ˈvɑːn.tɪdʒ] [US: ət ə ˌdɪ.səd.ˈvæn.tɪdʒ]

out on a limb[UK: ˈaʊt ɒn ə lɪm] [US: ˈaʊt ɑːn ə ˈlɪm]

hátrányos helyzetben küzd

fight against great odds[UK: faɪt ə.ˈɡenst ˈɡreɪt ɒdz] [US: ˈfaɪt ə.ˈɡenst ˈɡreɪt ˈɑːdz]

fight against odds[UK: faɪt ə.ˈɡenst ɒdz] [US: ˈfaɪt ə.ˈɡenst ˈɑːdz]

fight agaisnt long odds[UK: faɪt] [US: ˈfaɪt]

hátrányos helyzetben lévő

underdog noun
[UK: ˈʌn.də.dɒɡ] [US: ˈʌn.dər.ˌdɔːɡ]

underprivileged adjective
[UK: ˌʌn.də.ˈprɪ.və.lɪdʒd] [US: ˌʌn.də.ˈprɪ.və.lɪdʒd]

hátrányos helyzetű

underprivileged◼◼◼ adjective
[UK: ˌʌn.də.ˈprɪ.və.lɪdʒd] [US: ˌʌn.də.ˈprɪ.və.lɪdʒd]

disadvantaged adjective

handicapped adjective
[UK: ˈhæn.dɪkæpt] [US: ˈhæn.diˌkæpt]

underdog[UK: ˈʌn.də.dɒɡ] [US: ˈʌn.dər.ˌdɔːɡ]

hátrányos körülmény

fly in the ointment[UK: flaɪ ɪn ðə ˈɔɪnt.mənt] [US: ˈflaɪ ɪn ðə ˌɔɪnt.mənt]

hátrányos megkülönböztetés

bias[UK: ˈbaɪəs] [US: ˈbaɪəs]

restrictionary practice[UK: rɪstrˈɪkʃənəri prˈaktɪs] [US: rɪstrˈɪkʃənˌeri prˈæktɪs]

restrictive practice[UK: rɪ.ˈstrɪk.tɪv ˈpræk.tɪs] [US: ri.ˈstrɪk.tɪv ˈpræk.ˌtɪs]

hátrányosan határozószó

adversely◼◼◼ adverb
[UK: ˈæd.vɜː.sli] [US: æd.ˈvɝː.sli]

disadvantageously adverb
[UK: ˌdɪs.ˌæd.vən.ˈteɪ.dʒə.sli] [US: ˌdɪs.ˌæd.vən.ˈteɪ.dʒə.sli]

hátrányosan befolyásol ige

impair verb
[UK: ɪm.ˈpeə(r)] [US: ˌɪm.ˈper]

nem hátrányos

underogative[UK: ˌʌndərˈɒɡətˌɪv] [US: ˌʌndɚrˈɑːɡətˌɪv]

underogatory adjective
[UK: ˌʌndɪˈrɒgətəri ] [US: ʌndəˈrɑgəˌtɔri ]

nemek szerinti hátrányos megkülönböztetés főnév

sexism noun
[UK: ˈsek.sɪ.zəm] [US: ˈsek.ˌsɪ.zəm]

You can find it in:

MaghiarăEngleză

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies