dicţionar Maghiar-Englez »

gyorsan înseamnă în null

MaghiarăEngleză
gyorsan

fast◼◼◼ adverb
[UK: fɑːst] [US: ˈfæst]

quickly◼◼◼ adverb
[UK: ˈkwɪ.kli] [US: ˈkwɪ.kli]

quick◼◼◼ adverb
[UK: kwɪk] [US: ˈkwɪk]

rapidly◼◼◻ adverb
[UK: ˈræ.pɪd.li] [US: ˈræ.pəd.li]

short◼◼◻ adverb
[UK: ʃɔːt] [US: ˈʃɔːrt]

in a hurry◼◼◻ adverb
[UK: ɪn ə ˈhʌ.ri] [US: ɪn ə ˈhɜː.ri]

swiftly◼◼◻ adverb
[UK: ˈswɪft.li] [US: ˈswɪft.li]

short notice◼◼◻ adverb
[UK: ʃɔːt ˈnəʊ.tɪs] [US: ˈʃɔːrt ˈnoʊ.tɪs]

ready◼◼◻ adverb
[UK: ˈre.di] [US: ˈre.di]

swift◼◻◻ adverb
[UK: swɪft] [US: ˈswɪft]

on the double◼◻◻ adverb
[UK: ɒn ðə ˈdʌb.l̩] [US: ɑːn ðə ˈdʌb.l̩]

tight [tighter, tightest]◼◻◻ adjective
[UK: taɪt] [US: ˈtaɪt]

hastily◼◻◻ adverb
[UK: ˈheɪ.stɪ.li] [US: ˈheɪ.stə.li]

speedily◼◻◻ adverb
[UK: ˈspiː.dɪ.li] [US: ˈspiː.də.li]

express◼◻◻ adverb
[UK: ɪk.ˈspres] [US: ɪk.ˈspres]

readily◼◻◻ adverb
[UK: ˈre.dɪ.li] [US: ˈre.də.li]

apace◼◻◻ adverb
[UK: ə.ˈpeɪs] [US: ə.ˈpeɪs]

expeditiously◼◻◻ adverb
[UK: ˌek.spɪ.ˈdɪ.ʃə.sli] [US: ˌek.spə.ˈdɪ.ʃə.sli]

presto◼◻◻ adverb
[UK: ˈpre.stəʊ] [US: ˈpreˌsto.ʊ]

smartly adverb
[UK: ˈsmɑːt.li] [US: ˈsmɑːrt.li]

with dispatch adverb
[UK: wɪð dɪ.ˈspætʃ] [US: wɪθ ˌdɪ.ˈspætʃ]

at the double adverb
[UK: ət ðə ˈdʌb.l̩] [US: ət ðə ˈdʌb.l̩]

rashly adverb
[UK: ˈræ.ʃli] [US: ˈræ.ʃli]

headlong adverb
[UK: ˈhed.lɒŋ] [US: ˈhed.ˌlɒŋ]

a smart pace adverb
[UK: ə smɑːt peɪs] [US: ə ˈsmɑːrt ˈpeɪs]

agilely adverb
[UK: ˈæ.dʒaɪ.li] [US: ˈæ.dʒaɪ.li]

agily adverb
[UK: ˈæʤaɪli ] [US: ˈæʤəli ]

at a good pace adverb
[UK: ət ə ɡʊd peɪs] [US: ət ə ˈɡʊd ˈpeɪs]

at a great pace adverb
[UK: ət ə ˈɡreɪt peɪs] [US: ət ə ˈɡreɪt ˈpeɪs]

at a lively clip adverb
[UK: ət ə ˈlaɪ.vli klɪp] [US: ət ə ˈlaɪ.vli ˈklɪp]

at a quick pace adverb
[UK: ət ə kwɪk peɪs] [US: ət ə ˈkwɪk ˈpeɪs]

chop-chop adverb
[UK: tʃɒp tʃɒp] [US: ˈtʃɑːp ˈtʃɑːp]

flat-out adverb
[UK: flæt ˈaʊt] [US: ˈflæt ˈaʊt]

fleetly adverb
[UK: ˈfliːt.li] [US: ˈfliːt.li]

in jig time adverb
[UK: ɪn dʒɪɡ ˈtaɪm] [US: ɪn ˈdʒɪɡ ˈtaɪm]

like a duck takes to water[UK: ˈlaɪk ə dʌk teɪks tuː ˈwɔː.tə(r)] [US: ˈlaɪk ə ˈdək ˈteɪks ˈtuː ˈwɒ.tər]

volubly adverb
[UK: ˈvɒ.ljʊ.bli] [US: ˈvɒ.ljʊ.bli]

gyorsan (fut) melléknév

hard [harder, hardest]◼◼◼ adjective
[UK: hɑːd] [US: ˈhɑːrd]

gyorsan a zsebébe nyúl

dive into one's pocket[UK: daɪv ˈɪn.tə wʌnz ˈpɒkɪt] [US: ˈdaɪv ˌɪn.ˈtuː wʌnz ˈpɑːkət]

gyorsan ágyba bújik

pop into bed[UK: pɒp ˈɪn.tə bed] [US: ˈpɑːp ˌɪn.ˈtuː ˈbed]

12

You can find it in:

MaghiarăEngleză