dicţionar Maghiar-Englez »

fokoz înseamnă în null

MaghiarăEngleză
fokoz

escalate [escalated, escalated, escalating, escalates]◼◼◼ verb
[UK: ˈe.skə.leɪt] [US: ˈe.skə.ˌlet]

enhance [enhanced, enhanced, enhancing, enhances]◼◼◼ verb
[UK: ɪn.ˈhɑːns] [US: en.ˈhæns]

increase [increased, increased, increasing, increases]◼◼◼ verb
[UK: ɪn.ˈkriːs] [US: ˌɪn.ˈkriːs]

boost [boosted, boosted, boosting, boosts]◼◼◻ verb
[UK: buːst] [US: ˈbuːst]

step up [step ups]◼◼◻ noun
[UK: step ʌp] [US: ˈstep ʌp]

intensify [intensified, intensified, intensifying, intensifies]◼◼◻ verb
[UK: ɪn.ˈten.sɪ.faɪ] [US: ˌɪn.ˈten.sə.ˌfaɪ]

heighten [heightened, heightened, heightening, heightens]◼◼◻ verb
[UK: ˈhaɪt.n̩] [US: ˈhaɪt.n̩]

raise [raised, raised, raising, raises]◼◼◻ verb
[UK: reɪz] [US: ˈreɪz]

augment [augmented, augmented, augmenting, augments]◼◼◻ verb
[UK: ˈɔːɡ.ment] [US: ɒg.ˈment]

elevate [elevated, elevated, elevating, elevates]◼◼◻ verb
[UK: ˈe.lɪ.veɪt] [US: ˈe.lə.ˌvet]

sharpen [sharpened, sharpened, sharpening, sharpens]◼◼◻ verb
[UK: ˈʃɑː.pən] [US: ˈʃɑːr.pən]

deepen [deepened, deepened, deepening, deepens]◼◻◻ verb
[UK: ˈdiː.pən] [US: ˈdiː.pən]

put on◼◻◻ verb
[UK: ˈpʊt ɒn] [US: ˈpʊt ɑːn]

speed up◼◻◻ verb
[UK: spiːd ʌp] [US: ˈspiːd ʌp]

whet [whetted, whetted, whetting, whets]◼◻◻ verb
[UK: wet] [US: ˈwet]

gear up verb
[UK: ɡɪə(r) ʌp] [US: ˈɡɪr ʌp]

cp (compare) verb
[UK: kəm.ˈpeə(r)] [US: kəm.ˈper]

intensifier [intensifiers] noun
[UK: ɪnˈtɛnsɪfaɪə ] [US: ɪnˈtɛnsəˌfaɪər ]

fokoz (melléknevez) ige

comp (compare) verb
[UK: kəm.ˈpeə(r)] [US: kəm.ˈper]

fokoz/mérsékel vmit

ratchet sg up/down

fokozás

boost [boosts]◼◼◼ noun
[UK: buːst] [US: ˈbuːst]

enhancement [enhancements]◼◼◼ noun
[UK: ɪn.ˈhɑːn.smənt] [US: en.ˈhæn.smənt]

increase [increases]◼◼◻ noun
[UK: ɪn.ˈkriːs] [US: ˌɪn.ˈkriːs]

intensify [intensified, intensified, intensifying, intensifies]◼◼◻ verb
[UK: ɪn.ˈten.sɪ.faɪ] [US: ˌɪn.ˈten.sə.ˌfaɪ]

climax [climaxes]◼◻◻ noun
[UK: ˈklaɪ.mæks] [US: ˈklaɪ.ˌmæks]

heightening◼◻◻ noun
[UK: ˈhaɪt.n̩.ɪŋ] [US: ˈhaɪt.n̩.ɪŋ]

rise [rises]◼◻◻ noun
[UK: raɪz] [US: ˈraɪz]

aggravation [aggravations] noun
[UK: ˌæ.ɡrə.ˈveɪʃ.n̩] [US: ˌæ.ɡrə.ˈveɪʃ.n̩]

comparison [comparisons] noun
[UK: kəm.ˈpæ.rɪs.n̩] [US: kəm.ˈpe.rəs.n̩]

gradation [gradations] noun
[UK: ɡrə.ˈdeɪʃ.n̩] [US: ɡre.ˈdeɪʃ.n̩]

step-up [step-ups] noun
[UK: step ʌp] [US: ˈstep ʌp]

upping noun
[UK: ˈʌp.ɪŋ] [US: ˈʌp.ɪŋ]

fokozása

enhancing◼◼◼

fokozat főnév

stage [stages]◼◼◼ noun
[UK: steɪdʒ] [US: ˈsteɪdʒ]

degree [degrees]◼◼◼ noun
[UK: dɪ.ˈɡriː] [US: dɪ.ˈɡriː]

grade [grades]◼◼◼ noun
[UK: ɡreɪd] [US: ˈɡreɪd]

degrees◼◼◼ noun
[UK: dɪ.ˈɡriːz] [US: dɪ.ˈɡriːz]

class [classes]◼◼◻ noun
[UK: klɑːs] [US: ˈklæs]

notch [notches]◼◼◻ noun
[UK: nɒtʃ] [US: ˈnɑːtʃ]

scale [scales]◼◼◻ noun
[UK: skeɪl] [US: ˈskeɪl]

12

You can find it in:

MaghiarăEngleză