dicţionar Maghiar-Englez » figyelmeztetés meaning in Engleză

MaghiarăEngleză
figyelmeztetés főnév

warning◼◼◼ noun
[UK: ˈwɔːn.ɪŋ] [US: ˈwɔːrn.ɪŋ]

admonition◼◻◻ noun
[UK: ˌæd.mə.ˈnɪʃ.n̩] [US: ˌæd.mə.ˈnɪʃ.n̩]

caution◼◻◻ noun
[UK: ˈkɔːʃ.n̩] [US: ˈkɑːʃ.n̩]

hint◼◻◻ noun
[UK: hɪnt] [US: ˈhɪnt]

indication◼◻◻ noun
[UK: ˌɪn.dɪˈk.eɪʃ.n̩] [US: ˌɪn.dəˈk.eɪʃ.n̩]

notice◼◻◻ noun
[UK: ˈnəʊ.tɪs] [US: ˈnoʊ.tɪs]

notification◼◻◻ noun
[UK: ˌnəʊ.tɪ.fɪˈk.eɪʃ.n̩] [US: ˌnoʊ.tɪ.fɪˈk.eɪʃ.n̩]

reminder◼◻◻ noun
[UK: rɪ.ˈmaɪn.də(r)] [US: ri.ˈmaɪn.dər]

sign◼◻◻ noun
[UK: saɪn] [US: ˈsaɪn]

admonishment noun
[UK: ˌæd.mə.ˈnɪ.ʃmənt] [US: æd.ˈmɑː.nɪ.ʃment]

advocate noun
[UK: ˈæd.vək.eɪt] [US: ˈæd.vəkət]

caveat noun
[UK: ˈkeɪ.vɪæt] [US: ˈkeɪ.vi.ˌæt]

cue noun
[UK: kjuː] [US: ˈkjuː]

exhortation noun
[UK: ˌek.sɔː.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˌeg.ˌzɔːr.ˈteɪʃ.n̩]

exhorting noun
[UK: ɪɡ.ˈzɔːt.ɪŋ] [US: ɪg.ˈzɔːrt.ɪŋ]

expostulation noun
[UK: ɪk.ˌspɒs.tʃʊ.ˈleɪʃ.n̩] [US: ɪk.ˌspɒs.tʃʊ.ˈleɪʃ.n̩]

forewarning noun
[UK: fɔː.ˈwɔːn.ɪŋ] [US: fɔːr.ˈwɔːrn.ɪŋ]

monishment noun
[UK: mˈɒnɪʃmənt] [US: mˈɑːnɪʃmənt]

monition noun
[UK: məʊ.ˈnɪ.ʃən] [US: moʊ.ˈnɪ.ʃən]

pointer noun
[UK: ˈpɔɪn.tə(r)] [US: ˌpɔɪn.tər]

prompting noun
[UK: ˈprɒmpt.ɪŋ] [US: ˈprɑːmpt.ɪŋ]

reminding noun
[UK: rɪ.ˈmaɪnd.ɪŋ] [US: ri.ˈmaɪnd.ɪŋ]

sermonizing noun
[UK: ˈsɜː.mə.naɪz.ɪŋ] [US: ˈsɝː.mə.naɪz.ɪŋ]

tip noun
[UK: ˈtɪp] [US: ˈtɪp]

tip-off noun
[UK: ˈtɪp ɒf] [US: ˈtɪp ˈɒf]

figyelmeztetés az időjárási körülményekre

advisories[UK: əd.ˈvaɪ.zə.riz] [US: əd.ˈvaɪ.zə.riz]

figyelmeztetésemnek megvolt a kellő hatása

my warning had the desired effect[UK: maɪ ˈwɔːn.ɪŋ həd ðə dɪ.ˈzaɪəd ɪ.ˈfekt] [US: ˈmaɪ ˈwɔːrn.ɪŋ həd ðə də.ˈzaɪərd ɪ.ˈfekt]

figyelmeztetésként

by way of warning[UK: baɪ ˈweɪ əv ˈwɔːn.ɪŋ] [US: baɪ ˈweɪ əv ˈwɔːrn.ɪŋ]

warningly[UK: ˈwɔː.nɪŋ.li] [US: ˈwɔːr.nɪŋ.li]

figyelmeztetést ad

tip the wink[UK: ˈtɪp ðə wɪŋk] [US: ˈtɪp ðə ˈwɪŋk]

figyelmeztetést figyelmen kívül hagy

ignore warning[UK: ɪɡ.ˈnɔː(r) ˈwɔːn.ɪŋ] [US: ɪg.ˈnɔːr ˈwɔːrn.ɪŋ]

figyelmeztetést mellőzi

ignore warning[UK: ɪɡ.ˈnɔː(r) ˈwɔːn.ɪŋ] [US: ɪg.ˈnɔːr ˈwɔːrn.ɪŋ]

figyelmeztetést nem vesz tudomásul

ignore warning[UK: ɪɡ.ˈnɔː(r) ˈwɔːn.ɪŋ] [US: ɪg.ˈnɔːr ˈwɔːrn.ɪŋ]

figyelmeztetésül

by way of warning[UK: baɪ ˈweɪ əv ˈwɔːn.ɪŋ] [US: baɪ ˈweɪ əv ˈwɔːrn.ɪŋ]

figyelmeztetésül köhintett

he gave a cough to warn me[UK: hiː ɡeɪv ə kɒf tuː wɔːn miː] [US: ˈhiː ˈɡeɪv ə ˈkɑːf ˈtuː ˈwɔːrn ˈmiː]

előre való figyelmeztetés főnév

premonition noun
[UK: ˌpriː.mə.ˈnɪʃ.n̩] [US: pre.mə.ˈnɪʃ.n̩]

előzetes figyelmeztetés főnév

premonition noun
[UK: ˌpriː.mə.ˈnɪʃ.n̩] [US: pre.mə.ˈnɪʃ.n̩]

hatott a figyelmeztetés

my warning had the desired effect[UK: maɪ ˈwɔːn.ɪŋ həd ðə dɪ.ˈzaɪəd ɪ.ˈfekt] [US: ˈmaɪ ˈwɔːrn.ɪŋ həd ðə də.ˈzaɪərd ɪ.ˈfekt]

kitanítás nélküli figyelmeztetés melléknév

unadmonished adjective
[UK: ˌʌnədˈmɒnɪʃt ] [US: ʌnədˈmɑnɪʃt ]

mások figyelmeztetéséül vkit megbüntet

punish somebody as a warning to others[UK: ˈpʌ.nɪʃ ˈsʌm.bə.di əz ə ˈwɔːn.ɪŋ tuː ˈʌð.əz] [US: ˈpʌ.nɪʃ ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈæz ə ˈwɔːrn.ɪŋ ˈtuː ˈʌð.r̩z]

12

You can find it in:

MaghiarăEngleză

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies