dicţionar Maghiar-Englez » felajz meaning in Engleză

MaghiarăEngleză
felajz ige

key◼◼◼ verb
[UK: kiː] [US: ˈkiː]

string (strung, strung)◼◼◼ verb
[UK: strɪŋ strʌŋ strʌŋ] [US: ˈstrɪŋ ˈstrəŋ ˈstrəŋ]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

elate verb
[UK: ɪ.ˈleɪt] [US: ə.ˈleɪt]

key up verb
[UK: kiː ʌp] [US: ˈkiː ʌp]

pique verb
[UK: piːk] [US: ˈpiːk]

felajz vkt (vmnek) a megtételére

key somebody up to doing something[UK: kiː ˈsʌm.bə.di ʌp tuː ˈduːɪŋ ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈkiː ˈsʌm.ˌbɑː.di ʌp ˈtuː ˈduːɪŋ ˈsʌm.θɪŋ]

felajzott melléknév

elated adjective
[UK: ɪ.ˈleɪ.tɪd] [US: ə.ˈleɪ.təd]

riled up adjective

felajzott íjjal

with bended bow[UK: wɪð ˈben.dɪd baʊ] [US: wɪθ ˈben.dəd ˈbaʊ]

felajzottság főnév

fever noun
[UK: ˈfiː.və(r)] [US: ˈfiː.vər]

íjat felajz

draw a bow[UK: drɔː ə baʊ] [US: ˈdrɒ ə ˈbaʊ]

újból felajz ige

rekindle verb
[UK: ˌriːˈk.ɪn.dl̩] [US: riˈk.ɪn.dl̩]

You can find it in:

MaghiarăEngleză