dicţionar Maghiar-Englez » felér meaning in Engleză

MaghiarăEngleză
felér ige

match◼◼◼ verb
[UK: mætʃ] [US: ˈmætʃ]

reach◼◼◼ verb
[UK: riːtʃ] [US: ˈriːtʃ]

felér (vmivel)

be equivalent to something[UK: bi ɪ.ˈkwɪ.və.lənt tuː ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ɪ.ˈkwɪ.və.lənt ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

be up to something[UK: bi ʌp tuː ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ʌp ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

come up to something[UK: kʌm ʌp tuː ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈkəm ʌp ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

come up with something[UK: kʌm ʌp wɪð ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈkəm ʌp wɪθ ˈsʌm.θɪŋ]

stack up against something[UK: stæk ʌp ə.ˈɡenst ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈstæk ʌp ə.ˈɡenst ˈsʌm.θɪŋ]

Stack up to something[UK: stæk ʌp tuː ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈstæk ʌp ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

felér (vmivel) (átv) ige

equal◼◼◼ verb
[UK: ˈiː.kwəl] [US: ˈiː.kwəl]

felér (vmvel) (átv) ige

touch◼◼◼ verb
[UK: tʌtʃ] [US: ˈtətʃ]

felér (vm)eddig

come up to something[UK: kʌm ʌp tuː ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈkəm ʌp ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

reach up to something[UK: riːtʃ ʌp tuː ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈriːtʃ ʌp ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

felér egy domb tetejére

top a hill[UK: tɒp ə hɪl] [US: ˈtɑːp ə ˈhɪl]

felér vhova

come up to something[UK: kʌm ʌp tuː ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈkəm ʌp ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

felér vkihez

come up to somebody[UK: kʌm ʌp tuː ˈsʌm.bə.di] [US: ˈkəm ʌp ˈtuː ˈsʌm.ˌbɑː.di]

felér vmivel (olyan jó mint a másik)

match up to something

felér ésszel

reach[UK: riːtʃ] [US: ˈriːtʃ]

felére csökkent

dimidiated[UK: dɪmˈɪdɪˌeɪtɪd] [US: dɪmˈɪdɪˌeɪɾᵻd]

halved[UK: hɑːvd] [US: ˈhævd]

felére csökkentett

dimidiated[UK: dɪmˈɪdɪˌeɪtɪd] [US: dɪmˈɪdɪˌeɪɾᵻd]

felére csökkentés főnév

halving noun
[UK: ˈhɑːv.ɪŋ] [US: ˈhæv.ɪŋ]

feléred

wake up[UK: weɪk ʌp] [US: ˈweɪk ʌp]

felértékel ige

figure verb
[UK: ˈfɪ.ɡə(r)] [US: ˈfɪ.ɡjər]

revalorize verb
[UK: rɪvˈalərˌaɪz] [US: rɪvˈælɚrˌaɪz]

upvalue verb
[UK: ˈʌpvəljˌuː] [US: ˈʌpvəljˌuː]

valorize verb
[UK: ˈvæ.lə.raɪz] [US: ˈvæ.lʌ.ˌraɪz]

(fel)értékelt melléknév

assessed◼◼◼ adjective
[UK: ə.ˈsest] [US: ə.ˈsest]

felértékelés főnév

appreciation◼◼◼ noun
[UK: ə.ˌpriːʃ.i.ˈeɪʃ.n̩] [US: ə.ˌpriːʃ.i.ˈeɪʃ.n̩]

appraisement noun
[UK: ə.ˈpreɪz.mənt] [US: ə.ˈpreɪz.mənt]

valorization noun
[UK: vˌaləraɪzˈeɪʃən] [US: vˌælɚrᵻzˈeɪʃən]

felértékelés (árfolyamé) főnév

upvaluation noun
[UK: ˌʌpvəljuːˈeɪʃən] [US: ˌʌpvəljuːˈeɪʃən]

felértékelődés főnév

appreciation◼◼◼ noun
[UK: ə.ˌpriːʃ.i.ˈeɪʃ.n̩] [US: ə.ˌpriːʃ.i.ˈeɪʃ.n̩]

járda belső felére enged vkt

give somebody the wall[UK: ɡɪv ˈsʌm.bə.di ðə wɔːl] [US: ˈɡɪv ˈsʌm.ˌbɑː.di ðə ˈwɒl]

nem tudom felérni ésszel

it gets past me[UK: ɪt ˈɡets pɑːst miː] [US: ˈɪt ˈɡets ˈpæst ˈmiː]

százzal is felér

be a host of oneself[UK: bi ə həʊst əv wʌn.ˈself] [US: bi ə hoʊst əv wʌn.ˈself]

túlságos felértékelés főnév

overcapitalization noun
[UK: ˌəʊv.əˌk.æ.pɪ.tə.laɪ.ˈzeɪʃ.n̩] [US: ˌoʊv.əˌk.æ.pɪ.tə.laɪ.ˈzeɪʃ.n̩]

valuta felértékelése főnév

valorization◼◼◻ noun
[UK: vˌaləraɪzˈeɪʃən] [US: vˌælɚrᵻzˈeɪʃən]

You can find it in:

MaghiarăEngleză

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies