dicţionar Maghiar-Englez »

farkasétvágy înseamnă în null

MaghiarăEngleză
farkasétvágy főnév

ravenous appetite◼◼◼ noun
[UK: ˈræ.və.nəs ˈæ.pɪ.taɪt] [US: ˈræ.və.nəs ˈæ.pə.ˌtaɪt]

morbid appetite noun
[UK: ˈmɔː.bɪd ˈæ.pɪ.taɪt] [US: ˈmɔːr.bəd ˈæ.pə.ˌtaɪt]

twist [twists] noun
[UK: twɪst] [US: ˈtwɪst]

farkasétvágy (bulimia) főnév

craving appetite noun
[UK: ˈkreɪv.ɪŋ ˈæ.pɪ.taɪt] [US: ˈkreɪv.ɪŋ ˈæ.pə.ˌtaɪt]

farkasétvágya van

have a twist[UK: həv ə twɪst] [US: həv ə ˈtwɪst]

have a wolf in the stomach[UK: həv ə wʊlf ɪn ðə ˈstʌ.mək] [US: həv ə ˈwʊlf ɪn ðə ˈstʌ.mək]

farkasétvágyú melléknév

ogrish mouth adjective
[UK: ˈəʊgərɪʃ maʊθ ] [US: ˈoʊgərɪʃ maʊθ ]

You can find it in:

MaghiarăEngleză