dicţionar Maghiar-Englez » fölény meaning in Engleză

MaghiarăEngleză
fölény főnév

advantage◼◼◼ noun
[UK: əd.ˈvɑːn.tɪdʒ] [US: æd.ˈvæn.tɪdʒ]

superiority◼◼◼ noun
[UK: su:.ˌpɪə.rɪ.ˈɒ.rɪ.ti] [US: ˌsuː.pɪ.ri.ˈɔː.rə.ti]

ascendancy◼◼◻ noun
[UK: ə.ˈsen.dən.si] [US: ə.ˈsen.dən.si]

pull◼◻◻ noun
[UK: pʊl] [US: ˈpʊl]

supremacy◼◻◻ noun
[UK: sʊ.ˈpre.mə.si] [US: sə.ˈpre.mə.si]

ascendency noun
[UK: ə.ˈsen.dən.si] [US: ə.ˈsen.dən.si]

dominance noun
[UK: ˈdɒ.mɪ.nəns] [US: ˈdɑː.mə.nəns]

mastership noun
[UK: ˈmɑːst.ə.ʃɪp] [US: ˈmæst.r̩.ʃɪp]

mastery noun
[UK: ˈmɑːst.ər.i] [US: ˈmæst.ər.i]

predomination noun
[UK: prɪdˌɒmɪnˈeɪʃən] [US: prɪdˌɑːmᵻnˈeɪʃən]

prepotence noun
[UK: prɪpˈəʊtəns] [US: prɪpˈoʊtəns]

prepotency noun
[UK: prɪ.ˈpəʊ.tən.sɪ] [US: prɪˈpo.ʊtn.siː]

vantage noun
[UK: ˈvɑːn.tɪdʒ] [US: ˈvæn.tədʒ]

fölény (vkvel szemben) főnév

ascendance noun
[UK: ə.ˈsen.dəns] [US: ə.ˈsen.dəns]

ascendence noun
[UK: ə.ˈsen.dəns] [US: ə.ˈsen.dəns]

fölénybe kerül vkvel szemben

gain ascendancy over somebody[UK: ɡeɪn ə.ˈsen.dən.si ˈəʊv.ə(r) ˈsʌm.bə.di] [US: ˈɡeɪn ə.ˈsen.dən.si ˈoʊv.r̩ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

fölényben van

back-mark[UK: ˈbæk mɑːk] [US: ˈbæk ˈmɑːrk]

fölényben van vkvel szemben

get the bulge on somebody[UK: ˈɡet ðə bʌldʒ ɒn ˈsʌm.bə.di] [US: ˈɡet ðə ˈbəldʒ ɑːn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

have the bulge on somebody[UK: həv ðə bʌldʒ ɒn ˈsʌm.bə.di] [US: həv ðə ˈbəldʒ ɑːn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

have the goods on somebody[UK: həv ðə ɡʊdz ɒn ˈsʌm.bə.di] [US: həv ðə ˈɡʊdz ɑːn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

have the upper hand of somebody[UK: həv ðə ˈʌ.pə(r) hænd əv ˈsʌm.bə.di] [US: həv ðə ˈʌ.pər ˈhænd əv ˈsʌm.ˌbɑː.di]

fölényes melléknév

supercilious◼◼◼ adjective
[UK: ˌsuː.pə.ˈsɪ.lɪəs] [US: ˌsuː.pər.ˈsɪ.liəs]

superior◼◼◼ adjective
[UK: suː.ˈpɪə.rɪə(r)] [US: suː.ˈpɪ.riər]

arrogant◼◻◻ adjective
[UK: ˈæ.rə.ɡənt] [US: ˈe.rə.ɡənt]

high-handed◼◻◻ adjective
[UK: haɪ ˈhæn.dɪd] [US: ˈhaɪ ˈhæn.dəd]

magisterial◼◻◻ adjective
[UK: ˌmæ.dʒɪ.ˈstɪə.rɪəl] [US: ˌmæ.dʒə.ˈstiː.riəl]

sublime◼◻◻ adjective
[UK: sə.ˈblaɪm] [US: sə.ˈblaɪm]

swaggering◼◻◻ adjective
[UK: ˈswæ.ɡər.ɪŋ] [US: ˈswæ.ɡər.ɪŋ]

arch adjective
[UK: ɑːtʃ] [US: ˈɑːrtʃ]

ascendant adjective
[UK: ə.ˈsen.dənt] [US: ə.ˈsen.dənt]

off-hand adjective
[UK: ɒf hænd] [US: ˈɒf ˈhænd]

off-handed adjective
[UK: ɒf ˈhæn.dɪd] [US: ˈɒf ˈhæn.dəd]

up-stage adjective
[UK: ʌp steɪdʒ] [US: ʌp ˈsteɪdʒ]

upstage adjective
[UK: ˌʌp.ˈsteɪdʒ] [US: əp.ˈsteɪdʒ]

fölényes győzelem főnév

walloping◼◼◼ noun
[UK: ˈwɒ.ləp.ɪŋ] [US: ˈwɒ.ləp.ɪŋ]

fölényes hangon határozószó

dogmatically adverb
[UK: dɒɡ.ˈmæ.tɪk.l̩i] [US: dagˈmæ.tɪk.l̩i]

fölényesen

airily◼◼◼ adverb
[UK: ˈeə.rə.li] [US: ˈeə.rə.li]

offhandedly◼◼◻ adverb
[UK: ˌɒf.ˈhæn.dɪd.li] [US: ˌɒf.ˈhæn.dɪd.li]

off-hand adjective
[UK: ɒf hænd] [US: ˈɒf ˈhænd]

fölényesen győz

wallop[UK: ˈwɒ.ləp] [US: ˈwɑː.ləp]

12

You can find it in:

MaghiarăEngleză

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies