dicţionar Maghiar-Englez » evés közben jön meg az étvágy meaning in Engleză

MaghiarăEngleză
Evés közben jön meg az étvágy

Appetite comes with eating[UK: ˈæ.pɪ.taɪt kʌmz wɪð ˈiːt.ɪŋ] [US: ˈæ.pə.ˌtaɪt ˈkəmz wɪθ ˈiːt.ɪŋ]

evés közben jön meg az étvágy

much will have more[UK: ˈmʌtʃ wɪl həv mɔː(r)] [US: ˈmʌtʃ wɪl həv ˈmɔːr]

the more a man gets the more he wants[UK: ðə mɔː(r) ə mæn ˈɡets ðə mɔː(r) hiː wɒnts] [US: ðə ˈmɔːr ə ˈmæn ˈɡets ðə ˈmɔːr ˈhiː ˈwɑːnts]

the more one has the more one wants[UK: ðə mɔː(r) wʌn hæz ðə mɔː(r) wʌn wɒnts] [US: ðə ˈmɔːr wʌn ˈhæz ðə ˈmɔːr wʌn ˈwɑːnts]

You can find it in:

MaghiarăEngleză

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies