dicţionar Maghiar-Englez » eltávolít înseamnă în null

MaghiarăEngleză
eltávolít

remove◼◼◼ verb
[UK: rɪ.ˈmuːv] [US: ri.ˈmuːv]

eliminate◼◼◻ verb
[UK: ɪ.ˈlɪ.mɪ.neɪt] [US: ə.ˈlɪ.mə.ˌnet]

extract◼◼◻ verb
[UK: ɪk.ˈstrækt] [US: ɪk.ˈstrækt]

clear-away◼◼◻ verb

replace◼◻◻ verb
[UK: rɪ.ˈpleɪs] [US: ˌri.ˈpleɪs]

take out◼◻◻ verb
[UK: teɪk ˈaʊt] [US: ˈteɪk ˈaʊt]

depose◼◻◻ verb
[UK: dɪ.ˈpəʊz] [US: dɪˈpoʊz]

expel◼◻◻ verb
[UK: ɪk.ˈspel] [US: ɪk.ˈspel]

distance◼◻◻ verb
[UK: ˈdɪ.stəns] [US: ˈdɪ.stəns]

dislodge◼◻◻ verb
[UK: dɪs.ˈlɒdʒ] [US: ˌdɪs.ˈlɑːdʒ]

cut out◼◻◻ verb
[UK: kʌt ˈaʊt] [US: ˈkət ˈaʊt]

obliterate◼◻◻ verb
[UK: ə.ˈblɪ.tə.reɪt] [US: ə.ˈblɪ.tə.ˌret]

take away◼◻◻ verb
[UK: teɪk ə.ˈweɪ] [US: ˈteɪk ə.ˈweɪ]

take off (to remove)◼◻◻ verb
[UK: teɪk ɒf] [US: ˈteɪk ˈɒf]

alien◼◻◻ verb
[UK: ˈeɪ.liən] [US: ˈeɪ.liən]

do away◼◻◻ verb
[UK: duː ə.ˈweɪ] [US: ˈduː ə.ˈweɪ]

get away◼◻◻ verb
[UK: ˈɡet ə.ˈweɪ] [US: ˈɡet ə.ˈweɪ]

alienate◼◻◻ verb
[UK: ˈeɪ.liə.neɪt] [US: ˈeɪ.ljə.ˌnet]

unblock◼◻◻ verb
[UK: ʌn.ˈblɒk] [US: ʌn.ˈblɑːk]

uninstall◼◻◻ verb
[UK: ˌʌnɪnˈstɔːl ] [US: ʌnɪnˈstɔl ]

get out verb
[UK: ˈɡet ˈaʊt] [US: ˈɡet ˈaʊt]

prune verb
[UK: pruːn] [US: ˈpruːn]

weed out verb
[UK: wiːd ˈaʊt] [US: ˈwiːd ˈaʊt]

clear off verb
[UK: klɪə(r) ɒf] [US: ˈklɪr ˈɒf]

estrange verb
[UK: ɪ.ˈstreɪndʒ] [US: e.ˈstreɪndʒ]

sequester verb
[UK: sɪ.ˈkwe.stə(r)] [US: sɪ.ˈkwe.stər]

brush aside verb
[UK: brʌʃ ə.ˈsaɪd] [US: ˈbrəʃ ə.ˈsaɪd]

chase away verb
[UK: tʃeɪs ə.ˈweɪ] [US: ˈtʃeɪs ə.ˈweɪ]

clear away verb
[UK: klɪə(r) ə.ˈweɪ] [US: ˈklɪr ə.ˈweɪ]

defecate verb
[UK: ˈde.fək.eɪt] [US: ˈde.fək.eɪt]

denudate verb
[UK: dˌiːnjuːdˈeɪt] [US: dˌiːnuːdˈeɪt]

draw off verb
[UK: drɔː ɒf] [US: ˈdrɒ ˈɒf]

file away

prune away verb
[UK: pruːn ə.ˈweɪ] [US: ˈpruːn ə.ˈweɪ]

prune down verb
[UK: pruːn daʊn] [US: ˈpruːn ˈdaʊn]

relegate verb
[UK: ˈre.lɪ.ɡeɪt] [US: ˈre.lə.ˌɡet]

unpeg verb
[UK: ˈʌn.ˈpeɡ] [US: ən.ˈpeɡ]

eltávolít főnév
skót táj

slipe noun
[UK: slˈaɪp] [US: slˈaɪp]

eltávolít (emlőt) ige

extirpate◼◼◼ verb
[UK: ˈek.stə.peɪt] [US: ˈek.stər.ˌpet]

eltávolít (hályogot) ige

couch◼◼◼ verb
[UK: kaʊtʃ] [US: ˈkaʊtʃ]

12

You can find it in:

MaghiarăEngleză