dicţionar Maghiar-Englez » elnadrágol meaning in Engleză

MaghiarăEngleză
elnadrágol ige

paddle verb
[UK: ˈpæd.l̩] [US: ˈpæd.l̩]

skeleton noun
[UK: ˈske.lɪt.n̩] [US: ˈske.lət.n̩]

skelp verb
[UK: skˈelp] [US: skˈelp]

spank verb
[UK: spæŋk] [US: ˈspæŋk]

thwack verb
[UK: θwæk] [US: ˈθwæk]

whack verb
[UK: wæk] [US: ˈwæk]

elnadrágol vkt

tan somebody[UK: tæn ˈsʌm.bə.di] [US: ˈtæn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

tan somebody's hide[UK: tæn ˈsəm.ˌbɑː.di haɪd] [US: ˈtæn ˈsəm.ˌbɑː.di ˈhaɪd]

warm somebody[UK: wɔːm ˈsʌm.bə.di] [US: ˈwɔːrm ˈsʌm.ˌbɑː.di]

warm somebody's Jacket[UK: wɔːm ˈsəm.ˌbɑː.di ˈdʒækɪt] [US: ˈwɔːrm ˈsəm.ˌbɑː.di ˈdʒækət]

elnadrágolás főnév

dusting noun
[UK: ˈdʌst.ɪŋ] [US: ˈdʌ.stɪŋ]

leathering noun
[UK: ˈle.ðə.rɪŋ] [US: ˈle.ðə.rɪŋ]

smack-bottom noun
[UK: smæk ˈbɒ.təm] [US: ˈsmæk ˈbɑː.təm]

elnadrágolás (átv) főnév

tanning noun
[UK: ˈtæn.ɪŋ] [US: ˈtæn.ɪŋ]

gyereket papuccsal elnadrágol

take one's slipper to a child[UK: teɪk wʌnz ˈslɪ.pə(r) tuː ə tʃaɪld] [US: ˈteɪk wʌnz sˈlɪ.pər ˈtuː ə ˈtʃaɪld]

jól elnadrágol

knock the stuffing out[UK: nɒk ðə ˈstʌf.ɪŋ ˈaʊt] [US: ˈnɑːk ðə ˈstʌf.ɪŋ ˈaʊt]

jól elnadrágol vkt

beat the stuffing out of somebody[UK: biːt ðə ˈstʌf.ɪŋ ˈaʊt əv ˈsʌm.bə.di] [US: ˈbiːt ðə ˈstʌf.ɪŋ ˈaʊt əv ˈsʌm.ˌbɑː.di]

jól elnadrágol vkt (átv)

let somebody have it[UK: let ˈsʌm.bə.di həv ɪt] [US: ˈlet ˈsʌm.ˌbɑː.di həv ˈɪt]

You can find it in:

MaghiarăEngleză

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies