dicţionar Maghiar-Englez » egybevág meaning in Engleză

MaghiarăEngleză
egybevág ige

fit◼◼◼ verb
[UK: fɪt] [US: ˈfɪt]

coincide◼◼◻ verb
[UK: ˌkəʊɪn.ˈsaɪd] [US: ˌkoʊɪn.ˈsaɪd]

agree◼◻◻ verb
[UK: ə.ˈɡriː] [US: ə.ˈɡriː]

match◼◻◻ verb
[UK: mætʃ] [US: ˈmætʃ]

overlap◼◻◻ verb
[UK: ˌəʊv.ə.ˈlæp] [US: ˌoʊv.ə.ˈlæp]

check up verb
[UK: tʃek ʌp] [US: ˈtʃek ʌp]

hang together verb
[UK: hæŋ tə.ˈɡe.ðə(r)] [US: ˈhæŋ tə.ˈɡe.ðər]

tally verb
[UK: ˈtæ.li] [US: ˈtæ.li]

egybevág (vmivel)

check up with something[UK: tʃek ʌp wɪð ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈtʃek ʌp wɪθ ˈsʌm.θɪŋ]

egybevágás főnév

coincidence◼◼◼ noun
[UK: kəʊ.ˈɪn.sɪ.dəns] [US: koʊ.ˈɪn.sɪ.dəns]

congruence noun
[UK: ˈkɒŋ.ɡruənt] [US: ˈkɒn.ɡruːəns]

congruency noun
[UK: kˈɒnɡruːənsi] [US: kˈɑːnɡruːənsi]

egybevágó melléknév

coincident adjective
[UK: kəʊ.ˈɪn.sɪ.dənt] [US: koʊ.ˈɪn.sɪ.dənt]

congruent adjective
[UK: ˈkɒŋ.ɡrʊənt] [US: ˈkɒŋ.ɡrʊənt]

congruous adjective
[UK: ˈkɒŋ.ɡrʊəs] [US: ˈkɒŋ.ɡrʊəs]

egybevágóan határozószó

coincidently adverb
[UK: kəʊˈɪnsɪdəntli ] [US: koʊˈɪnsədəntli ]

egybevágóság főnév

congruence noun
[UK: ˈkɒŋ.ɡruənt] [US: ˈkɒn.ɡruːəns]

congruity noun
[UK: kən.ˈɡruːə.ti] [US: kən.ˈɡruːə.ti]

identity noun
[UK: aɪ.ˈden.tɪ.ti] [US: aɪ.ˈden.tə.ti]

egybevágóság hiánya főnév

incongruence noun
[UK: ɪnkˈɒnɡruːəns] [US: ɪnkˈɑːnɡruːəns]

incongruity noun
[UK: ˌɪnk.ɒŋ.ˈɡruːɪ.ti] [US: ˌɪŋk.ɒŋ.ˈruːə.ti]

bizonyíték egybevágósága

rigidity of the proof[UK: rɪ.ˈdʒɪ.dɪ.ti əv ðə pruːf] [US: rɪ.ˈdʒɪ.də.ti əv ðə ˈpruːf]

nem egybevágó

incongruent adjective
[UK: ɪnkˈɒnɡruːənt] [US: ɪnkˈɑːnɡruːənt]

it does not check up with[UK: ɪt dʌz nɒt tʃek ʌp wɪð] [US: ˈɪt ˈdəz ˈnɑːt ˈtʃek ʌp wɪθ]

nem egybevágó (vmvel)

incongruous (with something)[UK: ɪnˈk.ɒŋ.ɡrʊəs] [US: ˌɪŋˈk.ɒŋ.ruːəs]

pontosan egybevág

register[UK: ˈre.dʒɪ.stə(r)] [US: ˈre.dʒə.stər]

You can find it in:

MaghiarăEngleză

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies