dicţionar Maghiar-Englez » dobál meaning in Engleză

MaghiarăEngleză
dobál

fling (flung, flung)◼◼◼ verb
[UK: flɪŋ flʌŋ flʌŋ] [US: ˈflɪŋ ˈfləŋ ˈfləŋ]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

pelt◼◼◻ noun
[UK: pelt] [US: ˈpelt]

peg at noun
[UK: peɡ ət] [US: ˈpeɡ ət]

dobálja magát

fling about[UK: flɪŋ ə.ˈbaʊt] [US: ˈflɪŋ ə.ˈbaʊt]

flounce[UK: flaʊns] [US: ˈflaʊns]

thrash about[UK: θræʃ ə.ˈbaʊt] [US: ˈθræʃ ə.ˈbaʊt]

dobálás főnév

slinging noun
[UK: ˈslɪŋɪŋ] [US: sˈlɪŋɪŋ]

tossing noun
[UK: ˈtɒs.ɪŋ] [US: ˈtɒs.ɪŋ]

dobálódzik ige

chuck about verb
[UK: tʃʌk ə.ˈbaʊt] [US: ˈtʃək ə.ˈbaʊt]

dobálódzik a nevekkel (átv) ige

name-drop verb
[UK: ˈneɪm drɒp] [US: ˈneɪm ˈdrɑːp]

dobálódzás nevekkel (átv) főnév

name-dropping noun
[UK: ˈneɪm ˈdrɒp.ɪŋ] [US: ˈneɪm ˈdrɑːp.ɪŋ]

egymásnak dobál

bandy[UK: ˈbæn.di] [US: ˈbæn.di]

egymásra dobál

huddle things[UK: ˈhʌd.l̩ ˈθɪŋz] [US: ˈhʌd.l̩ ˈθɪŋz]

huddle things together[UK: ˈhʌd.l̩ ˈθɪŋz tə.ˈɡe.ðə(r)] [US: ˈhʌd.l̩ ˈθɪŋz tə.ˈɡe.ðər]

huddle things up[UK: ˈhʌd.l̩ ˈθɪŋz ʌp] [US: ˈhʌd.l̩ ˈθɪŋz ʌp]

eldobál ige

scatter verb
[UK: ˈskæ.tə(r)] [US: ˈskæ.tər]

eldobálás ige

scamble verb
[UK: skˈambəl] [US: skˈæmbəl]

halomba összedobál

huddle things together[UK: ˈhʌd.l̩ ˈθɪŋz tə.ˈɡe.ðə(r)] [US: ˈhʌd.l̩ ˈθɪŋz tə.ˈɡe.ðər]

hógolyóval dobál

snowball[UK: ˈsnəʊ.bɑːl] [US: ˈsnoʊ.bɑːl]

ide-oda dobál

bandy[UK: ˈbæn.di] [US: ˈbæn.di]

ide-oda dobálja magát

flounce[UK: flaʊns] [US: ˈflaʊns]

késdobáló főnév melléknév

Knife throwing noun adjective
[UK: naɪf ˈθrəʊ.ɪŋ] [US: ˈnaɪf ˈθroʊ.ɪŋ]

könnyelműen eldobál (vmit) ige

make ducks and drakes of something verb
[UK: ˈmeɪk dʌks ənd dreɪks əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈmeɪk ˈdəks ænd ˈdreɪks əv ˈsʌm.θɪŋ]

play ducks and drakes of something verb
[UK: ˈpleɪ dʌks ənd dreɪks əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈpleɪ ˈdəks ænd ˈdreɪks əv ˈsʌm.θɪŋ]

kővel megdobál

stone[UK: stəʊn] [US: ˈstoʊn]

kővel megdobál vkt

cast stones at somebody[UK: kɑːst stəʊnz ət ˈsʌm.bə.di] [US: ˈkæst ˈstoʊnz ət ˈsʌm.ˌbɑː.di]

pelt stones at somebody[UK: pelt stəʊnz ət ˈsʌm.bə.di] [US: ˈpelt ˈstoʊnz ət ˈsʌm.ˌbɑː.di]

throw stones at somebody[UK: ˈθrəʊ stəʊnz ət ˈsʌm.bə.di] [US: ˈθroʊ ˈstoʊnz ət ˈsʌm.ˌbɑː.di]

megdobál ige

pelt◼◼◼ verb
[UK: pelt] [US: ˈpelt]

bombard verb
[UK: bɒm.ˈbɑːd] [US: bamˈbɑːrd]

peg at verb
[UK: peɡ ət] [US: ˈpeɡ ət]

volley verb
[UK: ˈvɒ.li] [US: ˈvɑː.li]

megdobál vkt

pelt at somebody[UK: pelt ət ˈsʌm.bə.di] [US: ˈpelt ət ˈsʌm.ˌbɑː.di]

mozgásroham (dobáló mozgásokkal) (jactatio) főnév

jactation noun
[UK: dʒæk.ˈteɪ.ʃən] [US: dʒæk.ˈteɪ.ʃən]

jactitation noun
[UK: ˌdʒæk.tɪ.ˈteɪ.ʃən] [US: dʒæk.tɪ.ˈteɪ.ʃən]

pokrócról levegőbe dobál vkt

toss somebody in a blanket[UK: tɒs ˈsʌm.bə.di ɪn ə ˈblæŋkɪt] [US: ˈtɒs ˈsʌm.ˌbɑː.di ɪn ə ˈblæŋkət]

rögökkel megdobál ige

clod verb
[UK: klɒd] [US: ˈklɑːd]

szétdobál ige

fling about verb
[UK: flɪŋ ə.ˈbaʊt] [US: ˈflɪŋ ə.ˈbaʊt]

throw about verb
[UK: ˈθrəʊ ə.ˈbaʊt] [US: ˈθroʊ ə.ˈbaʊt]

szétdobál (vmit) ige

send something flying verb
[UK: send ˈsʌm.θɪŋ ˈflaɪ.ɪŋ] [US: ˈsend ˈsʌm.θɪŋ ˈflaɪ.ɪŋ]

12

You can find it in:

MaghiarăEngleză

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies