dicţionar Maghiar-Englez » csempész meaning in Engleză

MaghiarăEngleză
csempész

smuggler◼◼◼ noun
[UK: ˈsmʌ.ɡlə(r)] [US: ˈsmʌ.ɡlər]

run (ran, run)◼◼◻ verb
[UK: rʌn ræn rʌn] [US: ˈrən ˈræn ˈrən]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

runner◼◼◻ noun
[UK: ˈrʌ.nə(r)] [US: ˈrʌ.nər]

bootlegger◼◻◻ noun
[UK: ˈbuːt.le.ɡə(r)] [US: ˈbuːˌt.le.ɡər]

interloper noun
[UK: ˈɪn.tə.ləʊ.pə(r)] [US: ˈɪn.təlo.ʊ.pə(r)]

contrabandist noun
[UK: ˈkɒn.trə.bæn.dɪst] [US: ˈkɑːn.trə.ˌbæn.dɪst]

spotsman, spotsmen noun
[UK: spˈɒtsmən spˈɒtsmen] [US: spˈɑːtsmən spˈɑːtsmen]

csempész

contraband[UK: ˈkɒn.trə.bænd] [US: ˈkɑːn.trə.ˌbænd]

csempész (alkoholt) főnév

bootleg◼◼◼ noun
[UK: ˈbuːt.leɡ] [US: ˈbuːˌt.leɡ]

csempészbarlang főnév

smuggler's eave noun
[UK: ˈsmə.ɡlərz ea.ve] [US: ˈsmə.ɡlərz ˈiːv]

csempészet főnév

smuggling◼◼◼ noun
[UK: ˈsmʌɡ.l̩.ɪŋ] [US: ˈsmʌɡ.l̩.ɪŋ]

trafficking◼◼◻ noun
[UK: ˈtræ.fɪkɪŋ] [US: ˈtræ.fɪkɪŋ]

contraband◼◻◻ noun
[UK: ˈkɒn.trə.bænd] [US: ˈkɑːn.trə.ˌbænd]

loduering noun
[UK: lˈɒdjuːərɪŋ] [US: lˈɑːduːɚrɪŋ]

csempészett

smuggled◼◼◼

run◼◻◻ adjective
[UK: rʌn] [US: ˈrən]

csempészett alkohol

bootleg[UK: ˈbuːt.leɡ] [US: ˈbuːˌt.leɡ]

csempészhajó főnév

smuggler◼◼◼ noun
[UK: ˈsmʌ.ɡlə(r)] [US: ˈsmʌ.ɡlər]

csempészik ige

smuggle◼◼◼ verb
[UK: ˈsmʌɡ.l̩] [US: ˈsmʌɡ.l̩]

csempészkereskedelem főnév

run contraband noun
[UK: rʌn ˈkɒn.trə.bænd] [US: ˈrən ˈkɑːn.trə.ˌbænd]

csempészkereskedelmet folytat

run contraband[UK: rʌn ˈkɒn.trə.bænd] [US: ˈrən ˈkɑːn.trə.ˌbænd]

csempészáru főnév

contraband◼◼◼ noun
[UK: ˈkɒn.trə.bænd] [US: ˈkɑːn.trə.ˌbænd]

hot goods noun
[UK: hɒt ɡʊdz] [US: hɑːt ˈɡʊdz]

uncustomed noun
[UK: ˈʌnˈk.ʌ.stəmd] [US: ənˈk.ʌ.stəmd]

csempészés főnév

smuggling◼◼◼ noun
[UK: ˈsmʌɡ.l̩.ɪŋ] [US: ˈsmʌɡ.l̩.ɪŋ]

running◼◻◻ noun
[UK: ˈrʌn.ɪŋ] [US: ˈrʌn.ɪŋ]

csempészés főnév
táj

loduering noun
[UK: lˈɒdjuːərɪŋ] [US: lˈɑːduːɚrɪŋ]

csempészúton behozott áru

goods imported fraudulently[UK: ɡʊdz ɪm.ˈpɔː.tɪd ˈfrɔː.djʊ.lənt.li] [US: ˈɡʊdz ˌɪm.ˈpɔːr.təd ˈfrɒ.duː.lənt.li]

alkoholcsempész főnév

bootlegger◼◼◼ noun
[UK: ˈbuːt.le.ɡə(r)] [US: ˈbuːˌt.le.ɡər]

rumrunner◼◻◻ noun
[UK: ˈrʌm.ˌrʌ.nə] [US: ˈrʌm.ˌrʌ.nər]

rum-runner noun
[UK: rʌm ˈrʌ.nə(r)] [US: ˈrəm ˈrʌ.nər]

alkoholcsempészeket fosztogat

hijack[UK: ˈhaɪ.dʒæk] [US: ˈhaɪ.ˌdʒæk]

alkoholcsempészeket kifoszt

hijack[UK: ˈhaɪ.dʒæk] [US: ˈhaɪ.ˌdʒæk]

alkoholcsempészés főnév

rum-running noun
[UK: rʌm ˈrʌn.ɪŋ] [US: ˈrəm ˈrʌn.ɪŋ]

becsempész

smuggle in◼◼◼

foist◼◻◻ verb
[UK: fɔɪst] [US: ˌfɔɪst]

shuffle◼◻◻ verb
[UK: ˈʃʌf.l̩] [US: ˈʃʌf.l̩]

becsempészett melléknév

suppositious adjective
[UK: sˌʌpəzˈɪʃəs] [US: sˌʌpəzˈɪʃəs]

becsempészett szesz főnév

moonshine noun
[UK: ˈmuːn.ʃaɪn] [US: ˈmuːn.ˌʃaɪn]

becsempészi a lompost

get inside somebody's knickers[UK: ˈɡet ɪn.ˈsaɪd ˈsəm.ˌbɑː.di ˈnɪkəz] [US: ˈɡet ˌɪn.ˈsaɪd ˈsəm.ˌbɑː.di ˈnɪkərz]

12

You can find it in:

MaghiarăEngleză