dicţionar Maghiar-Englez » csapoz meaning in Engleză

MaghiarăEngleză
csapoz ige

key verb
[UK: kiː] [US: ˈkiː]

csapoz (gerendákat) főnév

tenon noun
[UK: ˈte.nən] [US: ˈte.nən]

csapózár főnév

clasp-lock noun
[UK: klɑːsp lɒk] [US: ˈklæsp ˈlɑːk]

snap lock noun
[UK: snæp lɒk] [US: ˈsnæp ˈlɑːk]

snap of a lock noun
[UK: snæp əv ə lɒk] [US: ˈsnæp əv ə ˈlɑːk]

sneck noun
[UK: snˈek] [US: snˈek]

csapozógép főnév

tenoning-machine noun
[UK: tˈenɒnɪŋməʃˈiːn] [US: tˈenɑːnɪŋməʃˈiːn]

megcsapoz ige

dowel-pin verb
[UK: ˈdaʊəl pɪn] [US: ˈdaʊəl ˈpɪn]

önműködő csapózár

booth-shutter[UK: buːð ˈʃʌ.tə(r)] [US: ˈbuːθ ˈʃʌ.tər]

skót csapózár

snib[UK: snˈɪb] [US: snˈɪb]

You can find it in:

MaghiarăEngleză

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies