dicţionar Maghiar-Englez » bánt meaning in Engleză

MaghiarăEngleză
bánt ige

hurt (hurt, hurt)◼◼◼ verb
[UK: hɜːt hɜːt hɜːt] [US: ˈhɝːt ˈhɝːt ˈhɝːt]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

harm◼◼◻ verb
[UK: hɑːm] [US: ˈhɑːrm]

ail◼◻◻ verb
[UK: eɪl] [US: ˈeɪl]

annoy◼◻◻ verb
[UK: ə.ˈnɔɪ] [US: ə.ˌnɔɪ]

distress◼◻◻ verb
[UK: dɪ.ˈstres] [US: ˌdɪ.ˈstres]

grieve◼◻◻ verb
[UK: ˈɡriːv] [US: ˈɡriːv]

injure◼◻◻ verb
[UK: ˈɪn.dʒə(r)] [US: ˈɪn.dʒər]

offend◼◻◻ verb
[UK: ə.ˈfend] [US: ə.ˈfend]

outrage◼◻◻ verb
[UK: ˈaʊ.treɪdʒ] [US: ˈaʊ.ˌtredʒ]

affect verb
[UK: ə.ˈfekt] [US: ə.ˈfekt]

aggrieve verb
[UK: ə.ˈɡriːv] [US: ə.ˈɡriːv]

chagrin verb
[UK: ˈʃæ.ɡrɪn] [US: ʃə.ˈɡrɪn]

discommode verb
[UK: ˌdɪs.kə.ˈməʊd] [US: ˌdɪs.kəˈmoʊd]

displease verb
[UK: dɪs.ˈpliːz] [US: ˌdɪ.ˈspliːz]

hurt verb
[UK: hɜːt] [US: ˈhɝːt]

jar verb
[UK: dʒɑː(r)] [US: ˈdʒɑːr]

maltreat verb
[UK: ˌmæl.ˈtriːt] [US: ˌmæl.ˈtriːt]

bánt engem

it grieves me[UK: ɪt ˈɡriːvz miː] [US: ˈɪt ˈɡriːvz ˈmiː]

bánt vkt

bug somebody[UK: bʌɡ ˈsʌm.bə.di] [US: ˈbəɡ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

prey on somebody[UK: preɪ ɒn ˈsʌm.bə.di] [US: ˈpreɪ ɑːn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

prey upon somebody[UK: preɪ ə.ˈpɒn ˈsʌm.bə.di] [US: ˈpreɪ ə.ˈpɑːn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

bántalmaz ige

hurt◼◼◼ verb
[UK: hɜːt] [US: ˈhɝːt]

ill-use◼◼◻ verb
[UK: ɪl ˈjuːs] [US: ˈɪl ˈjuːs]

mishandle◼◼◻ verb
[UK: ˌmɪs.ˈhæn.dl̩] [US: ˌmɪs.ˈhæn.dl̩]

bully◼◻◻ verb
[UK: ˈbʊ.li] [US: ˈbʊ.li]

hit◼◻◻ verb
[UK: hɪt] [US: ˈhɪt]

manhandle◼◻◻ verb
[UK: mæn.ˈhæn.dl̩] [US: ˈmæn.ˌhæn.dl̩]

batter about verb
[UK: ˈbæ.tə(r) ə.ˈbaʊt] [US: ˈbæ.tər ə.ˈbaʊt]

bonnet verb
[UK: ˈbɒ.nɪt] [US: ˈbɑː.nət]

ill-treat verb
[UK: ɪl triːt] [US: ˈɪl ˈtriːt]

injure verb
[UK: ˈɪn.dʒə(r)] [US: ˈɪn.dʒər]

maltreat verb
[UK: ˌmæl.ˈtriːt] [US: ˌmæl.ˈtriːt]

misuse verb
[UK: ˌmɪs.ˈjuːz] [US: ˌmɪ.ˈsjuːz]

punish verb
[UK: ˈpʌ.nɪʃ] [US: ˈpʌ.nɪʃ]

touch verb
[UK: tʌtʃ] [US: ˈtətʃ]

bántalmaz vkt

do somebody a mischief[UK: duː ˈsʌm.bə.di ə ˈmɪs.tʃɪf] [US: ˈduː ˈsʌm.ˌbɑː.di ə ˈmɪs.tʃəf]

give somebody the works[UK: ɡɪv ˈsʌm.bə.di ðə ˈwɜːks] [US: ˈɡɪv ˈsʌm.ˌbɑː.di ðə ˈwɝːks]

misentreat verb
[UK: mɪsentrˈiːt] [US: mɪsentrˈiːt]

bántalmazott melléknév

mistreated◼◼◼ adjective
[UK: ˌmɪs.ˈtriː.tɪd] [US: ˌmɪ.ˈstriː.təd]

aggrieved adjective

12

You can find it in:

MaghiarăEngleză

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies