dicţionar Maghiar-Englez »

argó înseamnă în null

MaghiarăEngleză
argó főnév

slang◼◼◼ noun
[UK: slæŋ] [US: sˈlæŋ]

jargon [jargons]◼◼◻ noun
[UK: ˈdʒɑː.ɡən] [US: ˈdʒɑːr.ɡən]

argot [argots] noun
[UK: ˈɑː.ɡəʊ] [US: ˈɑːɡo.ʊ]

a csavargók főnév

beggardom noun
[UK: bˈeɡədəm] [US: bˈeɡɚdəm]

a margón

in the margin◼◼◼[UK: ɪn ðə ˈmɑː.dʒɪn] [US: ɪn ðə ˈmɑːr.dʒən]

a történelem margóján

in the margin of the history[UK: ɪn ðə ˈmɑː.dʒɪn əv ðə ˈhɪ.str̩i] [US: ɪn ðə ˈmɑːr.dʒən əv ðə hɪ.str̩i]

csavargó főnév

tramp [tramps]◼◼◼ noun
[UK: træmp] [US: ˈtræmp]

csavargó főnév
US

bum [bums]◼◼◼ noun
[UK: bʌm] [US: ˈbəm]

hobo [hobos]◼◼◼ noun
[UK: ˈhəʊ.bəʊ] [US: ˈhoboʊ]

csavargó főnév

vagrant [vagrants]◼◼◼ noun
[UK: ˈveɪ.ɡrənt] [US: ˈveɪ.ɡrənt]

vagabond [vagabonds]◼◼◻ noun
[UK: ˈvæ.ɡə.bɒnd] [US: ˈvæ.ɡəband]

lowlife◼◼◻ noun
[UK: lˈəʊlaɪf] [US: lˈoʊlaɪf]

deadbeat [deadbeats]◼◼◻ noun
[UK: ˈded.biːt] [US: ˈded.ˌbiːt]

prowler [prowlers]◼◼◻ noun
[UK: ˈpraʊ.lə(r)] [US: ˈpraʊ.lər]

rogue [rogues]◼◼◻ noun
[UK: rəʊɡ] [US: roʊɡ]

wanderer [wanderers]◼◼◻ noun
[UK: ˈwɒn.də.rə(r)] [US: ˈwɑːn.də.rər]

ranger [rangers]◼◻◻ noun
[UK: ˈreɪn.dʒə(r)] [US: ˈreɪn.dʒər]

rover [rovers]◼◻◻ noun
[UK: ˈrəʊ.və(r)] [US: ˈroʊ.və(r)]

hoodlum◼◻◻ noun
[UK: ˈhuːd.ləm] [US: ˈhʊd.ləm]

outcast [outcasts]◼◻◻ noun
[UK: ˈaʊtk.ɑːst] [US: ˈaʊtˌkæst]

layabout [layabouts]◼◻◻ noun
[UK: ˈleɪə.baʊt] [US: ˈleɪə.baʊt]

truant [truants]◼◻◻ noun
[UK: ˈtruːənt] [US: ˈtruːənt]

beat [beats]◼◻◻ noun
[UK: biːt] [US: ˈbiːt]

runabout◼◻◻ noun
[UK: ˈrə.nə.ˌbɑːwt] [US: ˈrə.nə.ˌbɑːwt]

jockey [jockeys] noun
[UK: ˈdʒɒk.i] [US: ˈdʒɑːk.i]

csavargó melléknév
táj

runagate adjective
[UK: ˈrʌ.nə.ɡeɪt] [US: ˈrʌ.nə.ˌɡeɪt]

csavargó

bluey noun
[UK: ˈbluːi] [US: ˈbluːi]

corner-boy noun
[UK: ˈkɔː.nə(r) ˌbɔɪ] [US: ˈkɔːr.nər ˌbɔɪ]

corner-man noun
[UK: ˈkɔː.nə(r) mæn] [US: ˈkɔːr.nər ˈmæn]

gadabout noun
[UK: ˈɡæ.də.baʊt] [US: ˈɡæ.də.baʊt]

gangrel noun
[UK: ɡˈaŋɡrəl] [US: ɡˈæŋɡrəl]

gangril noun
[UK: ɡˈaŋɡrəl] [US: ɡˈæŋɡrəl]

go for a tramp noun
[UK: ɡəʊ fɔː(r) ə træmp] [US: ˈɡoʊ ˈfɔːr ə ˈtræmp]

knockabout adjective
[UK: ˈnɒk.ə.baʊt] [US: ˈnɒk.ə.baʊt]

land-loper noun
[UK: lænd ˈlopə(r)] [US: ˈlænd ˈlopər]

loiterer noun
[UK: ˈlɔɪ.tə.rə(r)] [US: ˈlɔɪ.tə.rər]

moucher noun
[UK: mˈaʊtʃə] [US: mˈaʊtʃɚ]

picaroon noun
[UK: ˌpɪk.ə.ˈruːn] [US: pɪk.ə.ˈruːn]

roamer noun
[UK: ˈrəʊmə ] [US: ˈroʊmər ]

schack noun
[UK: ˈʃæk] [US: ˈʃæk]

12

You can find it in:

MaghiarăEngleză