dicţionar Maghiar-Englez » összeütközés meaning in Engleză

MaghiarăEngleză
összeütközés főnév

collision◼◼◼ noun
[UK: kə.ˈlɪʒ.n̩] [US: kə.ˈlɪʒ.n̩]

confrontation◼◼◻ noun
[UK: ˌkɒn.frʌn.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˌkɑːn.frən.ˈteɪʃ.n̩]

bumps◼◻◻ noun
[UK: bʌmps] [US: ˈbəmps]

clash◼◻◻ noun
[UK: klæʃ] [US: ˈklæʃ]

colliding◼◻◻ noun
[UK: kə.ˈlaɪd.ɪŋ] [US: kə.ˈlaɪd.ɪŋ]

confronting◼◻◻ noun
[UK: kən.ˈfrʌnt.ɪŋ] [US: kən.ˈfrənt.ɪŋ]

encounter◼◻◻ noun
[UK: ɪnˈk.aʊn.tə(r)] [US: enˈk.aʊn.tər]

impact◼◻◻ noun
[UK: ɪm.ˈpækt] [US: ˌɪm.ˈpækt]

interference◼◻◻ noun
[UK: ˌɪn.tə.ˈfɪə.rəns] [US: ˌɪn.tər.ˈfɪ.rəns]

interfering◼◻◻ noun
[UK: ˌɪn.tə.ˈfɪər.ɪŋ] [US: ˌɪn.tər.ˈfɪr.ɪŋ]

bump noun
[UK: bʌmp] [US: ˈbəmp]

clashing noun
[UK: ˈklæʃ.ɪŋ] [US: ˈklæʃ.ɪŋ]

concourse noun
[UK: ˈkɒŋk.ɔːs] [US: ˈkɑːnˌk.ɔːrs]

cope noun
[UK: kəʊp] [US: koʊp]

dash noun
[UK: ˈdæʃ] [US: ˈdæʃ]

hurtling noun
[UK: ˈhɜːt.l̩.ɪŋ] [US: ˈhɝː.tl̩ɪŋ]

impinging noun
[UK: ɪm.ˈpɪndʒ.ɪŋ] [US: ɪm.ˈpɪndʒ.ɪŋ]

press noun
[UK: pres] [US: ˈpres]

side-conflict noun
[UK: saɪd kən.ˈflɪkt] [US: ˈsaɪd ˈkɑːn.flɪkt]

smash-up noun
[UK: smæʃ ʌp] [US: ˈsmæʃ ʌp]

összeütközés (átv) főnév

conflict◼◼◼ noun
[UK: kən.ˈflɪkt] [US: ˈkɑːn.flɪkt]

összeütközésbe kerül

come to grips[UK: kʌm tuː ɡrɪps] [US: ˈkəm ˈtuː ˈɡrɪps]

összeütközésbe kerül vkvel (átv)

come up against somebody[UK: kʌm ʌp ə.ˈɡenst ˈsʌm.bə.di] [US: ˈkəm ʌp ə.ˈɡenst ˈsʌm.ˌbɑː.di]

összeütközést okozó hajó főnév

boarder noun
[UK: ˈbɔː.də(r)] [US: ˈbɔːr.dər]

frontális összeütközés

headender[UK: hˈedendə] [US: hˈedendɚ]

heves összeütközés

smash[UK: smæʃ] [US: ˈsmæʃ]

You can find it in:

MaghiarăEngleză

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies