dicţionar Englez-Maghiar » lot of meaning in Maghiară

EnglezăMaghiară
lot of [UK: lɒt əv]
[US: ˈlɑːt əv]

sok◼◼◼ melléknév

sokat◼◼◻

telek◼◼◻ főnév

sors főnév

sorsolás főnév

A fat lot of good it'll do me! [UK: ə fæt lɒt əv ɡʊd ˈɪt.l̩ duː miː]
[US: ə ˈfæt ˈlɑːt əv ˈɡʊd ˈɪt.l̩ ˈduː ˈmiː]

Sokra megyek vele!

A fat lot of good that will do you! [UK: ə fæt lɒt əv ɡʊd ðæt wɪl duː juː]
[US: ə ˈfæt ˈlɑːt əv ˈɡʊd ˈðæt wɪl ˈduː ˈjuː]

Na, ezzel aztán sokra mégy!

a lot of [UK: ə lɒt əv]
[US: ə ˈlɑːt əv]

sok◼◼◼ melléknév

rengeteg◼◼◻ melléknév

sokat◼◻◻

sors főnév

sorsolás főnév

telek főnév

A lot of good it will do me! [UK: ə lɒt əv ɡʊd ɪt wɪl duː miː]
[US: ə ˈlɑːt əv ˈɡʊd ˈɪt wɪl ˈduː ˈmiː]

Sok hasznom lesz belőle!

a lot of good people will find enough room even in a small place

sok jó ember kis helyen is elfér

A lot of good that will do you! [UK: ə lɒt əv ɡʊd ðæt wɪl duː juː]
[US: ə ˈlɑːt əv ˈɡʊd ˈðæt wɪl ˈduː ˈjuː]

Na, ezzel aztán sokra mégy!

a lot of people numeral

sokan◼◼◼ számnév

a lot of things [UK: ə lɒt əv ˈθɪŋz]
[US: ə ˈlɑːt əv ˈθɪŋz]

sok minden(t)

a plot of land [UK: ə plɒt əv lænd]
[US: ə ˈplɑːt əv ˈlænd]

egy darab föld◼◼◼

a powerful lot of adjective
[UK: ə ˈpaʊə.fəl lɒt əv]
[US: ə ˈpaʊər.fəl ˈlɑːt əv]

rengeteg melléknév

a whole lot of something [UK: ə həʊl lɒt əv ˈsʌm.θɪŋ]
[US: ə hoʊl ˈlɑːt əv ˈsʌm.θɪŋ]

jó sok (vmi)

clot of blood noun
[UK: klɒt əv blʌd]
[US: ˈklɑːt əv ˈbləd]

vércsomó (coagulum sanguinis, embolus, thrombus) főnév

vérrög (coagulum sanguinis, embolus, thrombus) főnév

deuced lot of trouble [UK: djuːst lɒt əv ˈtrʌb.l̩]
[US: djuːst ˈlɑːt əv ˈtrʌb.l̩]

fene sok baj

I'm in a lot of pain [UK: aɪm ɪn ə lɒt əv peɪn]
[US: ˈaɪm ɪn ə ˈlɑːt əv ˈpeɪn]

mindenem fáj

it takes up a lot of time [UK: ɪt teɪks ʌp ə lɒt əv ˈtaɪm]
[US: ˈɪt ˈteɪks ʌp ə ˈlɑːt əv ˈtaɪm]

sok időt vesz igénybe

lol (lot of laugh) noun

sok nevetés főnév

tátott szájjal nevetés (emoji) főnév

pilot officer [UK: ˈpaɪ.lət ˈɒf.ɪs.ə(r)]
[US: ˈpaɪ.lət ˈɑːf.əs.ər]

légierő legalacsonyabb tiszti rangjaGB

pilot-office noun
[UK: ˈpaɪ.lət ˈɒf.ɪs]
[US: ˈpaɪ.lət ˈɑːf.əs]

révkalauz-hivatal főnév
hajó

put somebody to a lot of trouble [UK: ˈpʊt ˈsʌm.bə.di tuː ə lɒt əv ˈtrʌb.l̩]
[US: ˈpʊt ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈtuː ə ˈlɑːt əv ˈtrʌb.l̩]

sok alkalmatlanságot okoz vknek

take a lot of cooking [UK: teɪk ə lɒt əv ˈkʊkɪŋ]
[US: ˈteɪk ə ˈlɑːt əv ˈkʊkɪŋ]

lassan fő meg

nehezen fő meg

take a lot of digesting [UK: teɪk ə lɒt əv dɪ.ˈdʒest.ɪŋ]
[US: ˈteɪk ə ˈlɑːt əv daɪ.ˈdʒe.stɪŋ]

nehezen emészthető

talk a lot of punk [UK: ˈtɔːk ə lɒt əv pʌŋk]
[US: ˈtɔːk ə ˈlɑːt əv ˈpəŋk]

ostobaságokat beszél

talk a whole lot of nonsense [UK: ˈtɔːk ə həʊl lɒt əv ˈnɒnsns]
[US: ˈtɔːk ə hoʊl ˈlɑːt əv ˈnɑːn.sens]

hetet-havat összehord

want a lot of patience [UK: wɒnt ə lɒt əv ˈpeɪʃns]
[US: ˈwɑːnt ə ˈlɑːt əv ˈpeɪ.ʃəns]

sok türelmet igényel

we had a lot of heavy rain this morning [UK: wiː həd ə lɒt əv ˈhe.vi reɪn ðɪs ˈmɔːn.ɪŋ]
[US: ˈwiː həd ə ˈlɑːt əv ˈhe.vi ˈreɪn ðɪs ˈmɔːrn.ɪŋ]

nagyon zuhogott ma reggel

whale of a lot of something [UK: weɪl əv ə lɒt əv ˈsʌm.θɪŋ]
[US: ˈweɪl əv ə ˈlɑːt əv ˈsʌm.θɪŋ]

rengeteg vmiből

You can find it in:

EnglezăMaghiară

Istoric

  Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

  Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

  Accept all cookies

  Cookies help us to:

  Save settings
  Accept all cookies