венгерский-английский словарь » rosszabb meaning in английский

венгерскийанглийский
rosszabb

worse◼◼◼ adjective
[UK: wɜːs] [US: ˈwɝːs]

inferior◼◻◻ adjective
[UK: ɪn.ˈfɪə.rɪə(r)] [US: ˌɪn.ˈfɪ.riər]

worse off◼◻◻

rosszabb állapot melléknév

worse adjective
[UK: wɜːs] [US: ˈwɝːs]

rosszabb anyagi körülmények között van

be worse off[UK: bi wɜːs ɒf] [US: bi ˈwɝːs ˈɒf]

rosszabb dolog melléknév

worse adjective
[UK: wɜːs] [US: ˈwɝːs]

rosszabb és rosszabb

worse and worse[UK: wɜːs ənd wɜːs] [US: ˈwɝːs ænd ˈwɝːs]

rosszabbá melléknév

ingravescent adjective
[UK: ˌɪn.ɡrə.ˈve.sənt] [US: ɪn.ɡrʌ.ˈve.sənt]

rosszabbít ige

worsen verb
[UK: ˈwɜː.sən] [US: ˈwɝː.sən]

rosszabbítás főnév

deterioration noun
[UK: dɪ.ˌtɪə.rɪə.ˈreɪʃ.n̩] [US: də.ˈtɪ.riə.ˌreʃ.n̩]

rosszabbkedvű melléknév

glummer adjective
[UK: ˈɡlʌ.mə(r)] [US: ˈɡlʌ.mər]

rosszabbnál rosszabb

worse and worse[UK: wɜːs ənd wɜːs] [US: ˈwɝːs ænd ˈwɝːs]

rosszabbodás főnév

worsening◼◼◼ noun

falling worse

ingravescence noun
[UK: ɪnɡrˈeɪvsəns] [US: ɪnɡrˈeɪvsəns]

rosszabbodás (állapoté) (recrudescentia) főnév

recrudescence noun
[UK: ˌriː.kruː.ˈde.səns] [US: ˌriː.kruː.ˈde.səns]

rosszabbodás (depravatio, deterioratio) főnév

depravation noun
[UK: ˌde.prə.ˈveɪ.ʃən] [US: ˌde.prə.ˈveɪ.ʃən]

rosszabbodás (deterioratio) főnév

deterioration◼◼◼ noun
[UK: dɪ.ˌtɪə.rɪə.ˈreɪʃ.n̩] [US: də.ˈtɪ.riə.ˌreʃ.n̩]

rosszabbodás (relapsus) főnév

relapse noun
[UK: rɪ.ˈlæps] [US: ri.ˈlæps]

rosszabbodik ige

worsen◼◼◼ verb
[UK: ˈwɜː.sən] [US: ˈwɝː.sən]

deteriorate◼◼◻ verb
[UK: dɪ.ˈtɪə.rɪə.reɪt] [US: də.ˈtɪ.riə.ˌret]

relapse◼◻◻ verb
[UK: rɪ.ˈlæps] [US: ri.ˈlæps]

rosszabbodik (állapot) ige

recrudesce verb
[UK: ˌriː.kruː.ˈdes] [US: ˌriː.kruː.ˈdes]

rosszabbodik a helyzet

shit hits the fan (SHTF)[UK: ʃɪt hɪts ðə fæn] [US: ˈʃiːt ˈhɪts ðə ˈfæn]

rosszabbodik a látásom

my eyesight's getting worse[UK: maɪ] [US: ˈmaɪ]

rosszabbodó melléknév

deteriorative adjective
[UK: dɪ.ˈtɪə.rɪə.reɪ.tɪv] [US: dɪ.ˈtɪə.rɪə.reɪ.tɪv]

ebbing noun
[UK: ˈeb.ɪŋ] [US: ˈeb.ɪŋ]

ingravescent adjective
[UK: ˌɪn.ɡrə.ˈve.sənt] [US: ɪn.ɡrʌ.ˈve.sənt]

rosszabbul határozószó

worse◼◼◼ adverb
[UK: wɜːs] [US: ˈwɝːs]

rosszabbul és rosszabbul

worse and worse[UK: wɜːs ənd wɜːs] [US: ˈwɝːs ænd ˈwɝːs]

(a) legrosszabb (dolog) melléknév

worst adjective
[UK: wɜːst] [US: ˈwɝːst]

a helyzet egyre rosszabb

things are going from bad to worse[UK: ˈθɪŋz ə(r) ˈɡəʊɪŋ frəm bæd tuː wɜːs] [US: ˈθɪŋz ˈɑːr ˈɡoʊɪŋ frəm ˈbæd ˈtuː ˈwɝːs]

a legrosszabb a dologban az, hogy …

the worst of it is that[UK: ðə wɜːst əv ɪt ɪz ðæt] [US: ðə ˈwɝːst əv ˈɪt ˈɪz ˈðæt]

a legrosszabb eset forgatókönyve

worst case scenario◼◼◼[UK: wɜːst keɪs sɪ.ˈnɑː.rɪəʊ] [US: ˈwɝːst ˈkeɪs sə.ˈne.rio.ʊ]

a legrosszabb esetben

in the worst case◼◼◼[UK: ɪn ðə wɜːst keɪs] [US: ɪn ðə ˈwɝːst ˈkeɪs]

at the worst◼◻◻[UK: ət ðə wɜːst] [US: ət ðə ˈwɝːst]

if it comes to the pinch[UK: ɪf ɪt kʌmz tuː ðə pɪntʃ] [US: ˈɪf ˈɪt ˈkəmz ˈtuː ðə ˈpɪntʃ]

worst comes to worst[UK: wɜːst kʌmz tuː wɜːst] [US: ˈwɝːst ˈkəmz ˈtuː ˈwɝːst]

a legrosszabbtól tart

fear the worst[UK: fɪə(r) ðə wɜːst] [US: ˈfɪr ðə ˈwɝːst]

a lehető legrosszabb melléknév

pessimal adjective
[UK: pˈesɪməl] [US: pˈesɪməl]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies